Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3, 2017

Việc bạn truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới) cấu thành thỏa thuận ràng buộc pháp lý của bạn để bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

VUI LÒNG THAM KHẢO VÀ ĐỌC PHẦN 19 CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Các Điều khoản này chi phối việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và phần mềm được vận hành bởi ns-post.com, Inc. (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), nhà xuất bản của new.teaser-cube .ru, mà các Điều khoản này được liên kết hoặc tham chiếu đến, bao gồm tất cả nội dung, tính năng và chức năng cũng như các dịch vụ liên quan như email, bản tin, rút ​​thăm trúng thưởng và khuyến mại (gọi chung là “Dịch vụ”). Các Điều khoản này áp dụng cho dù bạn đang truy cập Dịch vụ qua máy tính cá nhân, thiết bị không dây hoặc di động hoặc bất kỳ công nghệ hoặc thiết bị nào khác (mỗi loại là một “Thiết bị”). Các Điều khoản này không bao gồm các dịch vụ, trang web khác hoặc bất kỳ nội dung, tính năng và hoạt động tương ứng nào được cung cấp bởi bất kỳ công ty hoặc bên thứ ba nào khác, trừ khi được nêu cụ thể. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, cho dù bạn có đăng ký một hoặc nhiều Dịch vụ hay không và bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào cùng (“Điều khoản bổ sung”). Dịch vụ cũng có thể cung cấp các quy tắc tham gia cho một số hoạt động nhất định trong Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các sáng kiến ​​khác (“Quy tắc”). Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản bổ sung và Quy tắc cùng tạo thành một phần của Điều khoản này.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó.

Các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho quyền truy cập trước đây của bạn và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

2. Các sửa đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng hoặc hiển thị thông báo về những thay đổi quan trọng trên Dịch vụ và / hoặc thông báo cho bạn qua các phương tiện điện tử khác. Hình thức của thông báo như vậy là do chúng tôi quyết định. Sau khi chúng tôi đăng hoặc cung cấp chúng trên Dịch vụ, những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau khi chúng có hiệu lực, điều đó sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi những thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại thường xuyên và xem lại các Điều khoản này thường xuyên để bạn biết các quyền và nghĩa vụ mới nhất áp dụng cho bạn. Chú giải Cập nhật lần cuối ở đầu trang này cho biết thời điểm các Điều khoản này được sửa đổi lần cuối.

3. Tư cách hợp lệ; Tuân thủ. Việc sử dụng Dịch vụ được giới hạn cho người dùng từ 16 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bạn từ 16 tuổi trở lên và (b) việc sử dụng Dịch vụ của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể tùy thuộc vào độ tuổi cao và / hoặc các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác. Nếu bạn cung cấp thông tin không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc Công ty nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt đăng ký của bạn (toàn bộ hoặc một phần) và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hiện tại hoặc trong tương lai, theo quyết định riêng của chúng tôi, có hoặc không có thông báo cho bạn, và không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bạn.Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và Dịch vụ được cung cấp từ Hoa Kỳ. Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Dịch vụ hoặc Nội dung (như được định nghĩa ở đây) là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ từ một khu vực tài phán khác ngoài Hoa Kỳ, bạn đồng ý tự chịu rủi ro và bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật địa phương áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.và bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật địa phương áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.và bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật địa phương áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

4. Đăng ký người dùng. Để truy cập và sử dụng một số nội dung, tính năng hoặc chức năng nhất định của Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký Dịch vụ hiện hành và có một tổ hợp tên người dùng và mật khẩu duy nhất (“Thông tin đăng nhập của Người dùng”) và cung cấp một số thông tin bổ sung, có thể bao gồm , không giới hạn, địa chỉ email, tên pháp lý, quốc gia cư trú, mã vùng, v.v. của bạn, và đối với các giao dịch và mua hàng có tính phí do chúng tôi cung cấp, địa chỉ thực của bạn, (các) số điện thoại, dữ liệu và thông tin thanh toán hiện hành ( gọi chung là “Tài khoản Người dùng”). Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin đăng ký và tài khoản bạn gửi là trung thực và chính xác và bạn sẽ duy trì và cập nhật kịp thời tính chính xác của thông tin đó. Hơn nữa, nếu bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Dịch vụ,bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Thông tin đăng nhập Người dùng của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nào của bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng Thông tin đăng nhập Người dùng của bạn, cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó đã được cấp phép hay chưa bởi bạn hoặc đại diện cho bạn, và người hoặc tổ chức đó có phải là nhân viên hoặc đại lý của bạn hay không, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ giao dịch dựa trên phí nào. Do đó, điều quan trọng là bạn không chia sẻ Thông tin đăng nhập người dùng của mình với bất kỳ ai. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Công ty về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Thông tin đăng nhập người dùng hoặc Tài khoản Người dùng nào của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn có trách nhiệm duy nhất là (a) kiểm soát việc phổ biến và sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng và Tài khoản người dùng của mình, (b) cập nhật, duy trì và kiểm soát quyền truy cập vào Thông tin đăng nhập người dùng và Tài khoản người dùng của bạn,và (c) hủy Tài khoản Người dùng của bạn trên Dịch vụ. Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập, sử dụng và đăng ký đối với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào nếu chúng tôi tin rằng có câu hỏi về danh tính của người đang cố gắng truy cập vào bất kỳ tài khoản hoặc yếu tố nào của Dịch vụ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ điều này

Phần 4.
5. Thông tin cá nhân. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi. Chính sách thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của thông tin cá nhân đó được quy định trong Chính sách bảo mật. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách quyền riêng tư và sử dụng nó để giúp đưa ra các quyết định sáng suốt. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật có sẵn tạihttps://ns-post.com/privacy/.

6. Thanh toán, Định giá và các Điều khoản liên quan. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào (ví dụ: đăng ký, mua một lần, v.v.) Dịch vụ, Nội dung (như được định nghĩa ở đây) hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào như vậy, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn hoàn tất giao dịch mua thay mặt cho bạn. Theo đây, bạn đồng ý thanh toán đầy đủ giá và phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các loại thuế hiện hành) cho bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện bằng (các) Tài khoản Người dùng của bạn hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua phương thức thanh toán được ủy quyền tại thời điểm mua, tựa vào, bám vào. Công ty hoặc những người được chỉ định có quyền thay đổi bất kỳ và tất cả các mức giá đối với bất kỳ Dịch vụ và Nội dung nào, vì bất kỳ lý do gì. Các giao dịch mua có thể được điều chỉnh bởi các Điều khoản bổ sung.Các giao dịch mua cũng có thể được kiểm soát, xử lý, xử lý và / hoặc thực hiện bởi các bên thứ ba không liên kết với Công ty (“Bên xử lý bên thứ ba”). Trong trường hợp Bên xử lý bên thứ ba chịu trách nhiệm kiểm soát, xử lý, xử lý hoặc thực hiện giao dịch mua, tất cả các khoản thanh toán và các nghĩa vụ khác liên quan đến giao dịch mua đó có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng / dịch vụ và (các) chính sách bảo mật của Bên xử lý bên thứ ba. Theo đó, bạn nên tự làm quen với các điều khoản và chính sách hiện hành do bất kỳ Bên xử lý bên thứ ba nào áp đặt. Công ty không đảm bảo và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, liên quan đến việc mua hàng với Bên xử lý bên thứ ba và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các giao dịch sử dụng thông tin của bạn (cá nhân, tài chính hoặc cách khác) với Bên xử lý bên thứ ba , kể cả,nhưng không giới hạn ở bất kỳ và tất cả các khoản phí và lệ phí. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp Bên xử lý bên thứ ba gặp phải vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến thông tin của bạn (cá nhân, tài chính hoặc cách khác), Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với bạn về vi phạm đó.

7. Quyền Sở hữu.

7.1 Như giữa bạn và Công ty, Công ty sở hữu, duy nhất và độc quyền, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dịch vụ và tất cả nội dung có và / hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ (“Nội dung”) và tất cả Nội dung đó đều được bảo vệ, không giới hạn, theo Liên bang và Tiểu bang Hoa Kỳ, cũng như các luật, quy tắc, quy định và hiệp ước nước ngoài hiện hành. Thuật ngữ “Nội dung” bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả nội dung âm thanh / hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, ảnh, hình minh họa, đồ họa, biểu trưng, ​​bản sao, văn bản, mã máy tính, phần mềm, âm nhạc (bao gồm cả các tác phẩm âm nhạc trong đó), dữ liệu, giao diện người dùng, hình ảnh giao diện, thông tin, tài liệu và tất cả các yếu tố có bản quyền hoặc có thể được bảo vệ hợp pháp của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thiết kế, lựa chọn, trình tự, giao diện và cách sắp xếp của Dịch vụ và bất kỳ bản quyền nào,nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, trang phục thương mại, quyền bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu và / hoặc tài sản trí tuệ và / hoặc quyền sở hữu khác trong đó (bao gồm đối với bất kỳ nội dung nào có và / hoặc có sẵn trong bất kỳ quảng cáo hoặc thông tin nào được cung cấp cho bạn qua các dịch vụ). Trừ khi ngữ cảnh rõ ràng yêu cầu khác hoặc chúng tôi quy định rõ ràng bằng văn bản, thuật ngữ “Dịch vụ” cũng bao gồm cả “Nội dung”.

7.2 Các Dịch vụ chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng cá nhân không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng và giới hạn của bạn và không cho mục đích nào khác. Bạn không được thay đổi, xóa hoặc che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo khác có trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông báo về bất kỳ Nội dung nào bạn truyền, tải xuống, hiển thị, in, phát trực tuyến hoặc tái sản xuất từ ​​Dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp được Công ty cho phép rõ ràng và được quy định trong Điều khoản bổ sung (ví dụ: Dịch vụ cho phép sử dụng các tính năng, ứng dụng có thể nhúng hoặc lan truyền, v.v.), bạn sẽ không, cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào (cho dù bạn có mang lại lợi ích hoặc cách khác) để, đóng khung, tái sản xuất, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, trưng bày, biểu diễn, xuất bản, phân phối, phổ biến, phát sóng hoặc lưu hành cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạntrên hoặc thông qua trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba), hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty hoặc chủ sở hữu của nó nếu Công ty không phải là chủ sở hữu. Yêu cầu cho phép sao chép hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Công ty bằng văn bản tại:

ns-post.com, Inc.
Người nhận: Phòng cấp phép
1211 Đại lộ Châu Mỹ
New York, New York 10036

Bạn không được phép truy cập vào các phần của Dịch vụ mà bạn không được phép hoặc cố gắng vượt qua bất kỳ hạn chế nào áp đặt đối với việc sử dụng hoặc truy cập của bạn vào Dịch vụ.

8. Hành vi của người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi muốn giữ cho Dịch vụ thú vị đối với mọi người và việc sử dụng Dịch vụ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại là không được phép. Trong khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không:

 • (a) tham gia hoặc khuyến khích hành vi vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hiện hành nào, lệnh tư pháp hoặc chính phủ hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền, quyền riêng tư, đạo đức, công khai hoặc các quyền khác của chúng tôi hoặc của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • (b) gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc có khả năng là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, lăng mạ, nói xấu, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác, quấy rối, tục tĩu, tục tĩu, thô tục hoặc chứa hình ảnh, mô tả hoặc tài khoản bạo lực hoặc hành vi tình dục quá mức (bao gồm nhưng không giới hạn, ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa nhắm vào cá nhân khác hoặc nhóm cá nhân), chứa liên kết đến một trang web người lớn hoặc có tính chất xúc phạm nghiêm trọng, cổ vũ phân biệt chủng tộc, cố chấp, thù hận hoặc tổn hại thể chất dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
 • (c) gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền hoặc bí mật được học hoặc tiết lộ như một phần của các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ), hoặc tạo ra rủi ro về bảo mật hoặc quyền riêng tư cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • (d) tham gia hoặc khuyến khích hành vi ảnh hưởng xấu hoặc phản ánh tiêu cực đến Công ty, các chi nhánh của Công ty hoặc công ty mẹ, Dịch vụ, thiện chí, tên tuổi hoặc danh tiếng của chúng tôi hoặc gây ra sự ép buộc, đau khổ hoặc khó chịu cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác, hoặc làm nản lòng bất kỳ người nào hoặc tổ chức từ việc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần, tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ, hoặc từ việc quảng cáo hoặc trở thành nhà cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ;
 • (e) gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm, sâu, phần mềm gián điệp, Trojan horse hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, làm suy yếu, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • (f) sử dụng Dịch vụ cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn, tham gia vào các thỏa thuận hàng đổi hàng, kế hoạch kim tự tháp, quảng cáo, tiếp thị hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc khai thác thông tin hoặc tài liệu có được trên, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, cho dù hoặc không vì tài chính hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác hoặc thông qua liên kết với trang web hoặc dịch vụ khác;
 • (g) sửa đổi, phá vỡ, làm suy yếu, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Dịch vụ hoặc quyền hoặc việc sử dụng hoặc hưởng thụ Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào khác;
 • (h) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc đại diện cho mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • (i) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền trên, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ;
 • hoặc là
 • (k) sửa đổi, thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Dịch vụ, cho dù toàn bộ hay một phần, hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc khuyến khích, hỗ trợ hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác làm như vậy.

Công ty không chịu trách nhiệm giám sát Dịch vụ đối với nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Nếu bất kỳ lúc nào Công ty tự ý giám sát các Dịch vụ, thì Công ty vẫn không chịu trách nhiệm về các Bài đăng của Người dùng (như được định nghĩa ở đây), không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào và không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào . Công ty có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của Công ty, vi phạm hoặc bị nghi ngờ vi phạm, Mục 8 này, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng Công ty có thể truy cập,bảo quản và tiết lộ tài khoản và thông tin đăng ký của bạn cũng như bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu dựa trên một niềm tin thiện chí rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để (a) tuân thủ luật pháp hoặc quy trình pháp lý ; (b) thực thi các Điều khoản này; (c) phản hồi các tuyên bố rằng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; (d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.(d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.(d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.

Công ty không chịu trách nhiệm giám sát Dịch vụ đối với nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Nếu bất kỳ lúc nào Công ty tự ý giám sát các Dịch vụ, thì Công ty vẫn không chịu trách nhiệm về các Bài đăng của Người dùng (như được định nghĩa ở đây), không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào và không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào . Công ty có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của Công ty, vi phạm hoặc bị nghi ngờ vi phạm, Mục 8 này, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng Công ty có thể truy cập,bảo quản và tiết lộ tài khoản và thông tin đăng ký của bạn cũng như bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu dựa trên một niềm tin thiện chí rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để (a) tuân thủ luật pháp hoặc quy trình pháp lý ; (b) thực thi các Điều khoản này; (c) phản hồi các tuyên bố rằng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; (d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.(d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.(d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc kỹ thuật; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào kể cả hành động trong những trường hợp khẩn cấp.

9. Bài đăng của người dùng.

9.1 Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn và những người dùng khác cơ hội tham gia vào các blog, diễn đàn và các tính năng thông báo, bình luận và giao tiếp khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền tải hoặc đưa ra các nhận xét, đánh giá có sẵn , liên kết, tài liệu, ý tưởng, ý kiến, thông điệp và nội dung và thông tin khác thông qua Dịch vụ (mỗi dịch vụ là “Bài đăng của người dùng” và gọi chung là “Bài đăng của người dùng”). Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Bài đăng của Người dùng là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra các Bài đăng của Người dùng đó. Điều này có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm duy nhất và hoàn toàn về hậu quả của tất cả các Bài đăng của Người dùng mà bạn gửi, tải lên, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp thông tin khác. Bài đăng của Người dùng không phản ánh quan điểm của Công ty, các chi nhánh hoặc công ty mẹ của Công ty,và bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với các Bài đăng của người dùng khác có thể xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm và do đó, Công ty không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng hoặc nội dung của bất kỳ Bài đăng của người dùng nào. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các Bài đăng của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào được gửi, tải lên, đăng tải, gửi qua email , hiển thị, truyền hoặc cung cấp sẵn.Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các Bài đăng của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào được gửi, tải lên, đăng tải, gửi qua email , hiển thị, truyền hoặc cung cấp sẵn.Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các Bài đăng của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào được gửi, tải lên, đăng tải, gửi qua email , hiển thị, truyền hoặc cung cấp sẵn.

9.2 Các Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các tính năng và chức năng Đăng của Người dùng, chỉ dành cho mục đích cá nhân và bạn không được gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp, theo bất kỳ cách nào, bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào mà chúng tôi cho là là một Đăng trái phép (như được định nghĩa ở đây). Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xem xét bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào và xóa, loại bỏ, di chuyển, chỉnh sửa hoặc từ chối, mà không cần thông báo cho bạn, vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bài đăng trái phép nào; Tuy nhiên, với điều kiện là Công ty đó sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc không làm như vậy hoặc làm như vậy theo bất kỳ cách thức cụ thể nào. Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ “Đăng trái phép” có nghĩa là bất kỳ Bài đăng nào của Người dùng đang hoặc có thể được hiểu là vi phạm các Điều khoản này, bao gồm,không giới hạn, Mục 8 ở đây, hoặc được coi là không thể chấp nhận được đối với Công ty, theo quyết định riêng của Công ty.

9.3 Liên quan đến tất cả các Bài đăng của Người dùng mà bạn gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác, bạn cấp cho Công ty quyền và giấy phép không hạn chế, trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, được trả đầy đủ và miễn phí bản quyền , dưới bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào, trên hoặc thông qua bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào và với bất kỳ công nghệ hoặc thiết bị nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển, toàn bộ hoặc một phần, để lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ, duy trì, sử dụng, tái sản xuất, phân phối, trưng bày, triển lãm , thực hiện, xuất bản, phát sóng, truyền tải, sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, chuyển thể, định dạng lại, dịch và khai thác tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Bài đăng của Người dùng của bạn trên Dịch vụ và bất kỳ trang web, kênh, dịch vụ và nền tảng phân phối nào khác, cho dù hiện tại đang tồn tại hay được phát triển trong tương lai, cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm, nhưng không giới hạn,cho bất kỳ mục đích quảng cáo nào) mà không có kế toán, thông báo, tín dụng hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn, và quyền cấp phép và cấp phép phụ cũng như ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp dưới đây cho Công ty, theo quyết định riêng của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, các quyền, giấy phép và đặc quyền được mô tả trong các Điều khoản này và được cấp cho Công ty sẽ bắt đầu ngay lập tức khi bạn gửi Bài đăng của người dùng và sẽ tiếp tục sau đó vĩnh viễn và vô thời hạn, bất kể bạn có sử dụng Dịch vụ với tư cách là người dùng đã đăng ký hay không .giấy phép và đặc quyền được mô tả trong các Điều khoản này và được cấp cho Công ty sẽ bắt đầu ngay lập tức khi bạn gửi Bài đăng của Người dùng và sẽ tiếp tục sau đó vĩnh viễn và vô thời hạn, bất kể bạn có sử dụng Dịch vụ với tư cách là người dùng đã đăng ký hay không.giấy phép và đặc quyền được mô tả trong các Điều khoản này và được cấp cho Công ty sẽ bắt đầu ngay lập tức khi bạn gửi Bài đăng của Người dùng và sẽ tiếp tục sau đó vĩnh viễn và vô thời hạn, bất kể bạn có sử dụng Dịch vụ với tư cách là người dùng đã đăng ký hay không.

9.4 Công ty không có bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu nào trong các Bài đăng của Người dùng mà bạn gửi và / hoặc cung cấp. Sau khi bạn gửi, đăng, gửi email, hiển thị, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào, bạn tiếp tục giữ lại bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có trong Bài đăng của Người dùng đó, tùy thuộc vào các quyền, giấy phép và đặc quyền được cấp ở đây. Bạn cũng đại diện, đảm bảo và giao ước rằng (a) bạn sở hữu Tin đăng của Người dùng do bạn đăng hoặc có quyền cấp các quyền, giấy phép và đặc quyền được mô tả trong các Điều khoản này và thực hiện và tuân thủ tất cả các yêu cầu được nêu trong tài liệu này; (b) việc bạn gửi, tải lên, đăng, gửi email, hiển thị, truyền tải và / hoặc cung cấp các Bài đăng của Người dùng không vi phạm các Điều khoản này, bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên hoặc tổ chức nào khác, bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn, bất kỳ luật nào,quy tắc hoặc quy định hoặc xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền, quyền riêng tư, đạo đức, công khai hoặc các quyền khác của bất kỳ bên hoặc tổ chức nào; (c) bạn có quyền và khả năng hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này và thực hiện và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của nó; và (d) bạn nắm giữ và sẽ tiếp tục giữ tất cả các quyền sở hữu, giấy phép, quyền sở hữu độc quyền và các quyền khác cần thiết để tham gia, ủy quyền, cấp quyền và thực hiện nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này và sẽ thanh toán cho tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác nợ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do các Bài đăng của Người dùng của bạn.(c) bạn có quyền và khả năng hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này và thực hiện và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của nó; và (d) bạn nắm giữ và sẽ tiếp tục giữ tất cả các quyền sở hữu, giấy phép, quyền sở hữu độc quyền và các quyền khác cần thiết để tham gia, ủy quyền, cấp quyền và thực hiện nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này và sẽ thanh toán cho tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác nợ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do các Bài đăng của Người dùng của bạn.(c) bạn có quyền và khả năng hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này và thực hiện và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của nó; và (d) bạn nắm giữ và sẽ tiếp tục giữ tất cả các quyền sở hữu, giấy phép, quyền sở hữu độc quyền và các quyền khác cần thiết để tham gia, ủy quyền, cấp quyền và thực hiện nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này và sẽ thanh toán cho tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác nợ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do các Bài đăng của Người dùng của bạn.

10. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ và tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) bằng cách cung cấp cho Đại lý được chỉ định của chúng tôi (như quy định bên dưới ) với thông tin sau bằng văn bản (xem 17 USC 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Dịch vụ được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Dịch vụ;
 • Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;
 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Thông báo bằng văn bản về vi phạm đã khiếu nại phải được gửi cho Đại lý được Chỉ định sau:

ns-post.com, Inc.
Đại lý bản quyền
c / o News Corporation
Bộ phận pháp lý
1211 Đại lộ Châu Mỹ
New York, NY 10036
Địa chỉ Email của Đại lý được Chỉ định: [email protected]
Số fax của đại lý được chỉ định: 212-852-7217

Để rõ ràng, chỉ các thông báo DMCA nên được gửi đến Đại lý được Chỉ định và mọi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác phải được chuyển đến bộ phận dịch vụ khách hàng của Công ty bằng cách gửi email tới [email protected]. Công ty có chính sách chấm dứt quyền truy cập của những người vi phạm nhiều lần vào Dịch vụ của mình trong những trường hợp thích hợp.

11. Các Điều khoản và Yêu cầu Dịch vụ nhất định.

11.1 Tính khả dụng. Bạn thừa nhận rằng Công ty cấp phép một số hoặc tất cả Nội dung theo thỏa thuận từ các bên thứ ba và Công ty có thể thêm, xóa hoặc vô hiệu hóa Nội dung và / hoặc thêm, xóa, vô hiệu hóa hoặc sửa đổi một số hoặc tất cả Dịch vụ, theo quyết định riêng của mình, và bạn thừa nhận: (a) rằng bạn có thể không còn có thể sử dụng Dịch vụ ở mức độ tương tự, hoặc ở tất cả, như trước khi có sự thay đổi hoặc ngừng hoạt động như vậy, và (b) rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bạn trong trường hợp như vậy. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung, Dịch vụ, tài liệu nào hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Dịch vụ. Công ty cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng hoặc truy cập vào các tính năng hoặc phần nhất định của Nội dung hoặc Dịch vụ, trong bất kỳ trường hợp nào và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn.

11.2 Các yêu cầu và điều khoản về thiết bị. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ và Nội dung, bạn có thể được yêu cầu sử dụng (các) Thiết bị và công nghệ khác đáp ứng một số hệ thống, cấu hình và các yêu cầu khác do Công ty thiết lập, đối tác nội dung, người cấp phép và các bên thứ ba khác (ví dụ: cửa hàng , mạng, trang web, nền tảng và các nhà khai thác khác, v.v.) (gọi chung là "Nhà điều hành") và bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng (các) Thiết bị của bạn và công nghệ khác đáp ứng tất cả các yêu cầu đó mọi lúc và trước bất kỳ giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng nào trên hoặc liên quan đến Dịch vụ. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm về mọi quyền truy cập dữ liệu, nhắn tin và các mức giá dịch vụ khác và các khoản phí mà bạn có thể phải chịu liên quan đến Thiết bị của mình và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Quy tắc sử dụng có thể được Công ty và / hoặc những người được chỉ định của Công ty kiểm soát và giám sát cho các mục đích tuân thủ và Công ty có quyền thực thi Quy tắc sử dụng có hoặc không có thông báo cho bạn.

11.4 Cấp Giấy phép Phần mềm và Hạn chế Sử dụng. Bất kỳ phần mềm nào có sẵn liên quan đến Dịch vụ đều phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không có phần mềm nào như vậy được tải xuống hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu nếu không vi phạm luật xuất khẩu của Hoa Kỳ. Hơn nữa, bất kỳ phần mềm nào cũng được cấp phép, không được bán cho người dùng. Theo các Điều khoản này, Công ty đồng ý cho phép bạn, trên cơ sở không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có giới hạn, cài đặt và / hoặc sử dụng phần mềm trên một Thiết bị mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, miễn là việc cài đặt và / hoặc sử dụng phần mềm của bạn chỉ là (a) cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn; và (b) phù hợp với các hạn chế và giới hạn được quy định trong các Điều khoản này. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn sẽ không: (a) thuê, cho thuê, chia sẻ thời gian, cấp phép, phân phối,cấp phép phụ hoặc chuyển giao phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (b) tạo bản sao của phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó; (c) thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của phần mềm; (d) tạo ra các sản phẩm phái sinh từ hoặc từ phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó; (e) kết hợp phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào; (f) sử dụng phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó cho mục đích thương mại; và (g) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các thông báo, chú thích, biểu tượng hoặc nhãn độc quyền khác xuất hiện trong phần mềm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây được dành riêng cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi.dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của phần mềm; (d) tạo ra các sản phẩm phái sinh từ hoặc từ phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó; (e) kết hợp phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào; (f) sử dụng phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó cho mục đích thương mại; và (g) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các thông báo, chú thích, biểu tượng hoặc nhãn độc quyền khác xuất hiện trong phần mềm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây được dành riêng cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi.dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của phần mềm; (d) tạo ra các sản phẩm phái sinh từ hoặc từ phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó; (e) kết hợp phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào; (f) sử dụng phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó cho mục đích thương mại; và (g) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các thông báo, chú giải, biểu tượng hoặc nhãn độc quyền khác xuất hiện trong phần mềm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây được dành riêng cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi.huyền thoại, ký hiệu hoặc nhãn xuất hiện trong phần mềm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây được dành riêng cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi.huyền thoại, ký hiệu hoặc nhãn xuất hiện trong phần mềm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây được dành cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi.

Tuy nhiên, bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ với rủi ro duy nhất của mình và Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về Nội dung có thể bị cho là xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm.

12. Hỗ trợ khách hàng. Để được hỗ trợ về các vấn đề kỹ thuật hoặc thắc mắc hỗ trợ khách hàng, vui lòng tham khảo trang hỗ trợ của chúng tôi tạihttps://ns-post.com/customer-service/ hoặc gửi email tới [email protected].

13. Nội dung và dịch vụ của bên thứ ba. Sự xuất hiện, tính khả dụng hoặc việc bạn sử dụng (a) URL hoặc siêu liên kết được tham chiếu hoặc bao gồm ở bất kỳ đâu liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ hình thức liên kết nào khác hoặc hướng kết nối của bạn tới, với hoặc thông qua Dịch vụ, hoặc (b) bất kỳ các trang web của bên thứ ba, nội dung, dữ liệu, thông tin, ứng dụng, hàng hóa, dịch vụ hoặc tài liệu (gọi chung là “Dịch vụ của bên thứ ba”) không cấu thành sự chứng thực của, cũng như không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào từ phía Công ty , các chi nhánh của nó, hoặc công ty mẹ, hoặc bất kỳ người kế nhiệm và chuyển nhượng tương ứng của họ, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện, đại lý, người cấp phép, Nhà quảng cáo, nhà cung cấp, Nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không xác minh, xác nhận,hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Dịch vụ của bên thứ ba và bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và thông tin khác của họ), cho dù biểu tượng của Dịch vụ hoặc Công ty và / hoặc nhận dạng tài trợ có trên Thứ ba- Dịch vụ Bên như một phần của thỏa thuận hợp tác xây dựng thương hiệu hoặc quảng cáo hoặc theo cách khác. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

14. Quảng cáo. Quyền truy cập vào Nội dung có sẵn trên Dịch vụ được cung cấp cho bạn một phần do quảng cáo trả phí xuất hiện trên Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào xóa, cản trở, sửa đổi hoặc can thiệp vào việc phân phối hoặc hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ. Chúng tôi có quyền đình chỉ quyền truy cập của bạn vào và / hoặc chèn lại quảng cáo trong trường hợp chúng tôi phát hiện thấy bất kỳ sự can thiệp nào như vậy đối với việc phân phối hoặc hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ. Hơn nữa, đôi khi, bạn có thể chọn giao tiếp, tương tác với hoặc nhận Dịch vụ bên thứ ba từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các đối tác quảng cáo khác của chúng tôi (gọi chung là “Nhà quảng cáo”) được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc qua siêu liên kết trang web hoặc nền tảng. Tất cả những giao tiếp như vậy,tương tác và tham gia là hoàn toàn và duy nhất giữa bạn và các Nhà quảng cáo như vậy và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn theo bất kỳ cách nào liên quan đến các hoạt động hoặc giao dịch này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, giao ước, hợp đồng hoặc các điều khoản khác hoặc các điều kiện có thể tồn tại giữa bạn và Nhà quảng cáo hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bạn có thể mua hoặc lấy từ bất kỳ Nhà quảng cáo nào).

15. Khuyến mãi, Cuộc thi và Rút thăm trúng thưởng. Đôi khi, Công ty hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động của Dịch vụ, nhà cung cấp, Nhà điều hành và Nhà quảng cáo có thể tiến hành các chương trình khuyến mãi và các hoạt động khác trên, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng (gọi chung là “Khuyến mại ”). Mỗi Chương trình khuyến mãi có thể có các Điều khoản và / hoặc Quy tắc bổ sung sẽ được đăng tải hoặc cung cấp cho bạn theo cách khác liên quan đến chương trình đó.

Các Điều khoản này và bất kỳ quyền, giấy phép và đặc quyền nào được cấp ở đây, không thể được chuyển giao hoặc chỉ định bởi bạn, nhưng có thể được Công ty chỉ định hoặc chuyển giao mà không có giới hạn, thông báo hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn.

17. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty, các chi nhánh và công ty mẹ, và những người kế nhiệm và chỉ định tương ứng của họ, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện, đại lý, người cấp phép, Nhà quảng cáo, Nhà điều hành, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại , trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ, (b) bạn vi phạm hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc (c) Bài đăng của người dùng của bạn. Công ty có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường và tất cả các cuộc đàm phán để giải quyết hoặc thỏa hiệp và bạn đồng ý hoàn toàn hợp tác với chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

18. TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ BÀI ĐĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN, THÔNG QUA HOẶC KẾT NỐI ĐÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NÀO, HOẶC BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐẢM BẢO DỊCH VỤ SẼ CÓ SN ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC RẰNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, TÍNH NĂNG, CHỨC NĂNG, DỊCH VỤ HOẶC VẬN HÀNH NÀO SẼ CÓ HAY HIỆU SUẤT NHƯ MÔ TẢ. TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GỢI Ý LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB NÀY, VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ BÀI ĐĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ mã độc hại nào, sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu,thừa nhận và đồng ý rằng bạn đang chịu toàn bộ rủi ro về chất lượng, độ chính xác, hiệu suất, tính kịp thời, đầy đủ, đầy đủ, đúng đắn, xác thực, bảo mật và tính hợp lệ của bất kỳ và tất cả các tính năng và chức năng của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, Bài đăng của người dùng và Nội dung liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT, CÔNG TY, CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ ĐĂNG KÝ CỦA NÓ, VÀ TỪNG CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO, BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC CHỈ ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BỒI THƯỜNG, HẬU QUẢ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, BỔ SUNG HOẶC THIỆT HẠI VÔ CÙNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI MẤT MÁT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG, DÙ THEO HỢP ĐỒNG, KHOẢN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC KHÁC VƯỢT TRỘI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG SỐ TIỀN ĐÔ LA, NẾU CÓ BẤT CỨ DO BẠN TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ $ 100.Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc một số giới hạn nhất định về thiệt hại và biện pháp khắc phục, do đó một số loại trừ và giới hạn được mô tả trong các Điều khoản này có thể không áp dụng cho bạn.

19.Giải quyết tranh chấp và Trọng tài. Bạn và Công ty đều được hưởng lợi từ việc thiết lập một môi trường pháp lý có thể dự đoán được liên quan đến Dịch vụ. Do đó, bạn và Công ty đồng ý rõ ràng rằng tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc các vấn đề khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang New York và luật liên bang của Hoa Kỳ. Bạn và Công ty cũng đồng ý rằng các công ty con và công ty liên kết của Công ty là người thụ hưởng bên thứ ba của Mục 19 này và chỉ cho các mục đích của Mục 19 này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và của chúng tôi bao gồm cả Công ty và các công ty con và chi nhánh của Công ty.

Chúng tôi hy vọng rằng nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp không chắc rằng một vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi muốn chỉ định ngay bây giờ mỗi người trong chúng ta nên mong đợi điều gì để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào sau này. Theo đó, bạn và chúng tôi đồng ý với quy trình giải quyết sau.

Trong nỗ lực tìm cách giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất các vấn đề của chúng tôi, bạn và chúng tôi đồng ý thảo luận không chính thức về bất kỳ vấn đề nào trong ít nhất 30 ngày, ngoại trừ các khiếu nại dựa trên vi phạm hoặc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và / hoặc chiếm đoạt bí mật kinh doanh được đưa ra mà không có bất kỳ cuộc thảo luận trước nào như được cung cấp thêm bên dưới. Để thực hiện điều đó, vui lòng gửi tên đầy đủ, email và / hoặc địa chỉ gửi thư, mối quan tâm của bạn và giải pháp được đề xuất của bạn bằng thư bảo đảm cho chúng tôi theo địa chỉ: ns-post.com, Inc., 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036; Nơi nhận: Phòng Pháp chế. Nếu chúng tôi muốn thảo luận vấn đề với bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email hoặc địa chỉ gửi thư mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn.

NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỘT GIẢI PHÁP TRỞ NÊN ĐƯỢC ĐỒNG Ý SAU KHI CÓ CÁC THẢO LUẬN CỦA CHÚNG TÔI TRONG TỐI ĐA 30 NGÀY, BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ KHIẾU NẠI, KHIẾU NẠI HOẶC TRANH CHẤP NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC MỐI QUAN HỆ MÀ KẾT QUẢ TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, HIỆU SUẤT, TẦM TAY, THỰC THI, TỒN TẠI HOẶC TÍNH HỢP LỆ CỦA CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TÔI VỚI MỖI NGƯỜI KHÁC, THỎA THUẬN NÀY ĐỂ SẮP XẾP HOẶC PHẠM VI CỦA THỎA THUẬN NÀY ”), PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA QUY TẮC VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ RIÊNG RIÊNG RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT TRƯỚC KHI JAMS, YÊU CẦU CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC SẮP XẾP CỦA JAMS ĐƯỢC ĐẶT TẠI WWW.JAMS.ADR.COM. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐÓNG GÓP SẼ ĐƯỢC XẾP TRƯỚC TRƯỚC MỘT NGƯỜI SẮP XẾP DUY NHẤT TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN,VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC HỢP NHẤT HOẶC THAM GIA VÀO BẤT KỲ SẮP XẾP NÀO VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ BÊN KHÁC. NHƯ MỘT NGOẠI LỆ CỦA THỎA THUẬN ĐẾN NÀY, BẠN HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ MUA BẤT KỲ KHOẢN YÊU CẦU NHỎ NÀO TRONG TÒA ÁN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TRONG TÒA ÁN BAO LÂU KHI BẠN CHỈ TIẾN HÀNH TRÊN MỘT CƠ SỞ CÁ NHÂN, VÀ BẠN HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ MANG LẠI MỘT LÚC NÀO THÍCH HỢP TRONG BẤT KỲ THỜI GIAN NÀO BẰNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH NẰM Ở TIỂU BANG NEW YORK, QUỐC GIA NEW YORK CHỐNG NƯỚC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI DỰA TRÊN BẤT CỨ LẠM PHÁT HOẶC BẤT CỨ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ / HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP BÍ QUYẾT THƯƠNG MẠI CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI CHỜ BẤT CỨ QUYỀN NÀO ĐỂ THỬ.VÀ BẠN HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ MANG LẠI SỰ PHÙ HỢP TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN PHÁP LÝ CẠNH TRANH NÀO NẰM Ở TIỂU BANG NEW YORK, QUỐC GIA NEW YORK CHỐNG NGƯỜI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI DỰA TRÊN BẤT CỨ LẠM PHÁT HOẶC BẤT KỲ SỞ HỮU BÍ MẬT TRÍ TUỆ VÀ / HOẶC SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẠN VÀ CHÚNG TÔI CHỜ BẤT KỲ QUYỀN DÙNG THỬ TRONG THỨ NĂM.VÀ BẠN HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ MANG LẠI SỰ PHÙ HỢP TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN PHÁP LÝ CẠNH TRANH NÀO NẰM Ở TIỂU BANG NEW YORK, QUỐC GIA NEW YORK CHỐNG NGƯỜI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI DỰA TRÊN BẤT CỨ LẠM PHÁT HOẶC BẤT KỲ SỞ HỮU BÍ MẬT TRÍ TUỆ VÀ / HOẶC SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẠN VÀ CHÚNG TÔI CHỜ BẤT CỨ QUYỀN DÙNG THỬ TRONG THỨ NĂM.

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ Ở ĐÂY SẼ ĐƯỢC CHỨNG MINH ĐỂ LOẠI BỎ BẤT KỲ BÊN NÀO TỪ VIỆC XEM TRÁCH NHIỆM VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG LỆNH ĐỂ BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA NÓ MANG LẠI MỘT SỐ NGOÀI RA TRONG SẮP XẾP. TRÁCH NHIỆM CHỮA BỆNH CÓ THỂ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG CÁC TÒA ÁN CỦA NHÀ NƯỚC HOẶC LIÊN BANG NẰM Ở TIỂU BANG NEW YORK, QUẬN NEW YORK.
BẠN VÀ CHÚNG TÔI CŨNG ĐỒNG Ý CHỈ SẮP XẾP TRONG MỖI NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA MỘT LỚP, VÀ BẠN VÀ CHÚNG TÔI RẤT CHỜ BẤT KỲ Ý KIẾN ĐÚNG NÀO HOẶC THAM GIA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG LỚP NÀO HOẶC TÌM KIẾM SỰ TIN CẬY TRÊN CƠ SỞ LỚP VÀ , KHI ĐƯỢC ÁP DỤNG, BẠN VÀ CHÚNG TÔI CŨNG ĐỒNG Ý CHỌN KHÔNG THAM GIA BẤT KỲ LỚP HỌC NÀO.

Nếu đơn kiện của bạn trị giá 10.000 đô la trở xuống, chúng tôi đồng ý rằng việc phân xử sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở các tài liệu được gửi cho trọng tài viên, trừ khi bạn yêu cầu một cuộc điều trần qua điện thoại hoặc trực tiếp. Các phiên xét xử trọng tài dành cho cư dân Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại New York, New York. Nếu vị trí này không thuận tiện cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm việc để xác định vị trí thuận tiện cho cả hai bên. Nếu chúng tôi không thể thống nhất về địa điểm như vậy, trọng tài sẽ xác định địa điểm của phiên điều trần.

Đối với cư dân Hoa Kỳ, bất kể ai khởi xướng trọng tài, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn phần phí trọng tài (không bao gồm phí luật sư của bạn) lên đến tối đa là $ 2.500.

Nếu trọng tài đưa ra phán quyết chống lại chúng tôi, ngoài việc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào theo yêu cầu của trọng tài, chúng tôi sẽ hoàn trả phí luật sư hợp lý của bạn và chi phí lên đến tối đa là 5.000 đô la, bất kể ai đã khởi xướng trọng tài. Ngoài ra, nếu trọng tài đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không yêu cầu hoàn trả phí luật sư và chi phí của chúng tôi, bất kể ai đã khởi xướng trọng tài trừ khi trọng tài thấy một số hoặc tất cả các khiếu nại của bạn là phù phiếm hoặc được đưa ra với mục đích xấu .

Bạn và chúng tôi đồng ý duy trì tính chất bí mật của quá trình tố tụng trọng tài và sẽ không tiết lộ thông tin về hoạt động phân xử, bất kỳ tài liệu nào được trao đổi, quá trình tố tụng, quyết định của trọng tài và sự tồn tại hoặc số lượng của bất kỳ phán quyết nào, trừ khi có thể cần thiết để chuẩn bị cho hoặc tiến hành trọng tài (trong trường hợp bất kỳ ai trở thành bí mật đối với thông tin bí mật phải cam kết giữ bí mật của nó), hoặc trừ khi có thể cần thiết liên quan đến việc nộp đơn của tòa án về biện pháp khắc phục tạm thời, việc thi hành phán quyết, hoặc trừ khi có yêu cầu khác luật hoặc lệnh của tòa án.

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẠN HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH THAM GIA VÀO THỎA THUẬN ĐẾN NÀY, BẠN ĐANG CHỜ BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỂ DÙNG THỬ TRONG THỜI GIAN HOẶC THAM GIA HÀNH ĐỘNG LỚP CHỐNG CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU ĐƯỢC BẢO HIỂM THEO THỎA THUẬN NÀY. QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ SẼ CÓ SỰ KẾT LUẬN VÀ Ràng buộc và CÓ THỂ ĐƯỢC THAM GIA NHƯ MỘT THẨM QUYỀN TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN PHÁP LÝ CẠNH TRANH NÀO.

20. Linh tinh. Các Điều khoản này bao gồm toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến Dịch vụ và thay thế bất kỳ và tất cả các hiểu biết trước đây hoặc không nhất quán liên quan đến Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này không thể được thay đổi bằng miệng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác và các Điều khoản này sẽ được coi là sửa đổi trong phạm vi cần thiết để làm cho nó hợp pháp, hợp lệ và có thể thực thi. Bất kỳ điều khoản nào phải tồn tại để cho phép chúng tôi thực thi ý nghĩa của nó sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản này chấm dứt. Không có hành động nào phát sinh từ các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, bất kể hình thức hoặc cơ sở của khiếu nại, có thể được thực hiện bởi bạn hơn một năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh (hoặc nếu nhiều nguyên nhân,kể từ ngày nguyên nhân đầu tiên phát sinh). Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

21. Điều khoản áp dụng cho một số nhà cung cấp nội dung, dữ liệu và thông tin của bên thứ ba và các nền tảng ứng dụng di động.

21.1 Vật liệu AP. Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng (i) tài liệu văn bản, ảnh, đồ họa, video và / hoặc âm thanh của Associated Press sẽ không được xuất bản, phát sóng, viết lại để phát sóng hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trực tiếp hoặc gián tiếp trên bất kỳ phương tiện nào; (ii) Không có tài liệu của Associated Press hoặc bất kỳ phần nào trong đó có thể được lưu trữ trong máy tính ngoại trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại; (iii) Associated Press sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào từ đó hoặc trong việc truyền tải hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nó hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ điều nào ở trên; (iv) Associated Press là bên thứ ba được hưởng lợi từ các điều khoản và điều kiện này và nó có thể thực hiện tất cả các quyền và biện pháp khắc phục có sẵn cho nó;và (v) Associated Press bảo lưu quyền kiểm tra việc sử dụng trái phép tài liệu AP hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc loại nền tảng bên thứ ba khác, Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành cho nền tảng mà bạn đã tải xuống ứng dụng di động thông qua đó có thể áp dụng ngoài các Điều khoản này và bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo các điều khoản đó ngoài các Điều khoản này.