Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2017 r

Dostęp do Usług i / lub korzystanie z nich (zgodnie z definicją poniżej) stanowi prawnie wiążącą zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z SEKCJĄ 19 NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Niniejsze Warunki regulują korzystanie z witryn internetowych, aplikacji i oprogramowania obsługiwanych przez ns-post.com, Inc. („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”), wydawcę new.teaser-cube .ru, do których odnoszą się niniejsze Warunki lub do których odnoszą się niniejsze Warunki, w tym wszystkie treści, funkcje i funkcje oraz powiązane usługi, takie jak wiadomości e-mail, biuletyny, loterie i promocje (łącznie zwane „Usługami”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie niezależnie od tego, czy uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem komputera osobistego, urządzenia bezprzewodowego lub mobilnego, czy też dowolnej innej technologii lub urządzenia (każde z nich jest „Urządzeniem”). Niniejsze Warunki nie obejmują innych usług, witryn internetowych ani odpowiadających im treści, funkcji i działań udostępnianych przez jakąkolwiek inną firmę lub stronę trzecią, chyba że określono inaczej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie uzyskuj dostępu do Usług ani nie korzystaj z nich.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usług, niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś się w jednej lub kilku Usługach, a korzystając z Usług, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszelkich dodatkowych warunków, które zapewniamy Ci w związku z korzystanie z tych samych lub uzyskiwanie do nich dostępu („Warunki dodatkowe”). Usługi mogą również określać zasady udziału w niektórych działaniach w ramach Usług, w tym między innymi w konkursach, loteriach i innych inicjatywach („Zasady”). Polityka prywatności, Warunki dodatkowe i Zasady stanowią razem część niniejszych Warunków.

Zgadzasz się, że ani my, ani żaden z naszych podmiotów stowarzyszonych nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub jakiegokolwiek ich składnika.

Niniejsze Warunki mają nadal zastosowanie do poprzedniego dostępu i / lub korzystania z Usług po takim wygaśnięciu.

2. Modyfikacje. Od czasu do czasu iw dowolnym momencie możemy modyfikować niniejsze Warunki według własnego uznania. Będziemy publikować lub wyświetlać powiadomienia o istotnych zmianach w Usługach i / lub powiadamiać Cię innymi środkami elektronicznymi. Forma takiego powiadomienia zależy od naszego uznania. Po opublikowaniu lub udostępnieniu ich w Usługach, zmiany te wchodzą w życie natychmiast, a jeśli będziesz korzystać z Usług po ich wejściu w życie, będzie to oznaczać, że zgadzasz się na te zmiany. Zalecamy częste sprawdzanie i regularne przeglądanie niniejszych Warunków, aby zapoznać się z najbardziej aktualnymi prawami i obowiązkami, które Cię dotyczą. Legenda Ostatnia aktualizacja u góry tej strony wskazuje, kiedy niniejsze Warunki zostały ostatnio zmienione.

3. Kwalifikowalność; Spełnienie. Korzystanie z Usług jest ograniczone do użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) masz ukończone 16 lat i (b) Twoje korzystanie z Usług nie narusza żadnego obowiązującego prawa, zasad ani przepisów. Niektóre funkcje Usług mogą podlegać podwyższonemu wiekowi i / lub innym wymaganiom kwalifikacyjnym. Jeśli podasz informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub Firma podejrzewa, że ​​takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Firma ma prawo zawiesić lub zakończyć rejestrację (w całości lub w części) i odmówić wszelkie bieżące lub przyszłe korzystanie z Usług (lub jakiejkolwiek ich części), według naszego wyłącznego uznania, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, a także bez odpowiedzialności lub zobowiązań wobec Ciebie.Firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a Usługi są świadczone ze Stanów Zjednoczonych. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że Usługi lub Treść (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z Usług w jurysdykcji innej niż Stany Zjednoczone, zgadzasz się robić to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług.i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług.i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług.

4. Rejestracja użytkownika. Aby uzyskać dostęp do niektórych treści, funkcji lub funkcjonalności Usług i korzystać z nich, możemy wymagać, abyś zarejestrował się w odpowiednich Usługach i posiadał unikalną kombinację nazwy użytkownika i hasła („Dane logowania użytkownika”), a także dostarczył pewne dodatkowe informacje, które mogą obejmować , bez ograniczeń, adres e-mail, imię i nazwisko, kraj zamieszkania, kod pocztowy itp., a w przypadku oferowanych przez nas transakcji płatnych i zakupów - adres fizyczny, numer (y) telefonu, odpowiednie dane i informacje dotyczące płatności ( łącznie „konto użytkownika”). Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie przesłane przez Ciebie informacje dotyczące rejestracji i konta są zgodne z prawdą i dokładne oraz że będziesz utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dokładność takich informacji. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zostać zarejestrowanym użytkownikiem Usług,jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich Poświadczeń użytkownika i będziesz odpowiedzialny i odpowiedzialny za każdy dostęp do Usług lub korzystanie z nich przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę lub podmiot korzystający z Twoich Poświadczeń użytkownika, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub użycie zostało autoryzowane. przez Ciebie lub w Twoim imieniu oraz czy taka osoba lub podmiot jest Twoim pracownikiem lub agentem, w tym między innymi wszelkie transakcje płatne. Dlatego ważne jest, aby nikomu nie udostępniać swoich poświadczeń użytkownika. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich danych logowania lub Konta użytkownika lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest (a) kontrolowanie rozpowszechniania i wykorzystywania Twoich danych logowania i konta użytkownika, (b) aktualizowanie, utrzymywanie i kontrolowanie dostępu do Twoich danych logowania i konta użytkownika,oraz (c) anulować swoje konto użytkownika w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu, używania i rejestracji przywilejów każdemu użytkownikowi Usług, jeśli uważamy, że istnieje pytanie o tożsamość osoby próbującej uzyskać dostęp do dowolnego konta lub elementu Usług. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego przez użytkownika

Sekcja 4.
5. Dane osobowe. Szanujemy Twoją prywatność oraz wykorzystanie i ochronę Twoich danych osobowych. W trakcie korzystania z Usług możesz zostać poproszony o podanie nam pewnych danych osobowych. Nasze zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji w odniesieniu do prywatności takich danych osobowych są określone w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i korzystania z niej w celu podejmowania świadomych decyzji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i treść danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna pod adresemhttps://ns-post.com/privacy/.

6. Płatności, ceny i powiązane warunki. Musisz mieć ukończone 18 lat, aby dokonać jakiegokolwiek zakupu (np. Subskrypcji, jednorazowych zakupów itp.) Usług, Treści (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) lub innych produktów lub usług oferowanych przez nas za pośrednictwem Usług. Jeśli masz mniej niż 18 lat i chcesz dokonać takiego zakupu, poproś rodzica lub opiekuna o dokonanie zakupu w Twoim imieniu. Niniejszym zgadzasz się zapłacić w całości ceny i opłaty (w tym między innymi wszystkie obowiązujące podatki) za wszelkie zakupy dokonane przy użyciu konta użytkownika lub innych informacji, które nam przekazujesz za pośrednictwem autoryzowanej metody płatności w momencie zakup. Firma lub wyznaczone przez nią osoby zastrzegają sobie prawo do zmiany wszelkich cen dowolnych Usług i Treści z dowolnego powodu. Zakupy mogą podlegać dodatkowym warunkom.Zakupy mogą być również kontrolowane, obsługiwane, przetwarzane i / lub realizowane przez osoby trzecie niepowiązane z Firmą („Zewnętrzny podmiot przetwarzający”). Jeśli zewnętrzny procesor jest odpowiedzialny za kontrolowanie, obsługę, przetwarzanie lub realizację zakupu, wszelkie płatności i inne zobowiązania dotyczące takiego zakupu mogą podlegać warunkom użytkowania / usługi i polityce (politykom) prywatności zewnętrznego procesora. W związku z tym należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami nałożonymi przez dowolne zewnętrzne podmioty przetwarzające. Firma nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z zakupami za pośrednictwem zewnętrznego procesora, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje wykorzystujące Twoje dane (osobiste, finansowe lub inne) z zewnętrznym procesorem , włącznie z,ale nie ogranicza się do wszelkich opłat i obciążeń. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku, gdy podmiot przetwarzający będący stroną trzecią doświadczy naruszenia danych, które wpłynie na Twoje informacje (osobiste, finansowe lub inne), Firma w żaden sposób nie będzie odpowiedzialna za takie naruszenie.

7. Prawa własności.

7.1 W stosunkach między Tobą a Firmą, Firma posiada, wyłącznie i wyłącznie, wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach oraz wszelkie treści zawarte i / lub udostępniane za pośrednictwem Usług („Treści”), a wszystkie takie Treści są chronione, bez ograniczeń, na mocy federalnych i stanowych Stanów Zjednoczonych, a także obowiązujących zagranicznych praw, zasad, przepisów i traktatów. Termin „Treść” obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie treści audiowizualne, dzieła sztuki, fotografie, ilustracje, grafiki, logo, kopie, tekst, kod komputerowy, oprogramowanie, muzykę (w tym zawarte w niej kompozycje muzyczne), dane, interfejsy użytkownika, interfejsy, informacje, materiały i wszystkie chronione prawem autorskim lub w inny sposób prawnie chronione elementy Usług, w tym między innymi projekt, wybór, kolejność, wygląd i sposób działania oraz układ Usług, a także wszelkie prawa autorskie,znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, strój handlowy, prawa patentowe, prawa do baz danych i / lub inna własność intelektualna i / lub prawa własności do nich (w tym w odniesieniu do wszelkich treści zawartych i / lub udostępnionych w reklamach lub informacjach prezentowanych za pośrednictwem Usługi). O ile z kontekstu wyraźnie nie wynika inaczej lub nie określono wyraźnie na piśmie, termin „Usługi” obejmuje również „Treść”.

7.2 Z Usług można korzystać wyłącznie w celu niewyłącznego, nieprzenoszalnego, nieprzenoszalnego i ograniczonego użytku osobistego oraz do żadnych innych celów. Nie wolno zmieniać, usuwać ani ukrywać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji zawartych w Usługach, w tym, bez ograniczeń, powiadomień o jakichkolwiek Treściach, które przesyłasz, pobierasz, wyświetlasz, drukujesz, przesyłasz strumieniowo lub reprodukujesz z Usług. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Firmę i określonych w Warunkach dodatkowych (np. Usługi, które umożliwiają korzystanie z wbudowanych lub wirusowych funkcji, aplikacji itp.), Nie wolno Ci ani zezwalać osobom trzecim (niezależnie od tego, czy czerpać korzyści lub w inny sposób) w celu oprawiania, reprodukcji, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wyświetlania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania, nadawania lub rozpowszechniania osobom trzecim (w tym między innymina lub za pośrednictwem strony internetowej lub platformy strony trzeciej) lub w inny sposób wykorzystywać treści bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub jej właściciela, jeśli Firma nie jest właścicielem. Prośby o pozwolenie na powielanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek Treści można składać, kontaktując się z Firmą na piśmie pod adresem:

ns-post.com, Inc.
Do wiadomości: Dział Zezwoleń
1211 Avenue of the Americas
Nowy Jork, Nowy Jork 10036

Nie możesz uzyskiwać dostępu do części Usług, do których nie masz upoważnienia, ani próbować obchodzić jakichkolwiek ograniczeń nałożonych na korzystanie z Usług lub dostęp do nich.

8. Postępowanie użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie w związku z Usługami. Chcemy, aby Usługi były przyjemne dla wszystkich, a korzystanie z Usług do działań niezgodnych z prawem lub szkodliwych jest zabronione. Korzystając z Usług, nie będziesz:

 • (a) angażować się lub zachęcać do zachowań, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo, zasady, regulacje, zarządzenia sądowe lub rządowe lub rodziłyby odpowiedzialność cywilną lub naruszałyby lub naruszały jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, własności, prywatności, moralne, prawa do reklamy lub inne nasze prawa lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • (b) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, wyświetlać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów lub podejmować działania, które są lub mogą być niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, naruszające prawa innej osoby do prywatności lub reklamy, nękające, wulgarne, obsceniczne, wulgarne lub zawierające wyraźne lub drastyczne obrazy, opisy lub opisy nadmiernej przemocy lub czynności seksualnych (w tym między innymi język seksualny o charakterze przemocy lub groźby skierowany do innej osoby) lub grupa osób), zawiera link do witryny dla dorosłych lub jest ewidentnie obraźliwa, promuje rasizm, bigoterię, nienawiść lub jakąkolwiek krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby;
 • (c) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, wyświetlać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub przepisów lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone lub poufne, które uzyskano lub ujawniono w ramach stosunku pracy lub umów o zachowaniu poufności) lub w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • (d) angażować się lub zachęcać do zachowań, które mają negatywny wpływ lub odzwierciedlają negatywnie na Firmę, jej podmioty stowarzyszone lub spółkę macierzystą, Usługi, naszą dobrą wolę, nazwisko lub reputację lub powodują przymus, niepokój lub dyskomfort dla nas lub kogokolwiek innego, lub zniechęcają jakąkolwiek osobę lub podmiot nie korzysta z całości lub części, cech lub funkcji Usług, ani od reklamowania się lub zostania dostawcą dla nas w związku z Usługami;
 • (e) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, wyświetlać, transmitować lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, robaki, programy szpiegowskie, konia trojańskiego lub inny kod, plik lub program komputerowy, których celem jest przerywanie, osłabianie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalność dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • (f) korzystać z Usług w celach handlowych lub biznesowych, w tym między innymi angażować się w porozumienia barterowe, piramidy finansowe, reklamę, marketing lub oferowanie towarów lub usług lub wykorzystywać informacje lub materiały uzyskane za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi, niezależnie od tego, czy lub nie w celu uzyskania rekompensaty finansowej lub jakiejkolwiek innej formy lub poprzez połączenie z inną witryną lub usługą;
 • (g) modyfikować, zakłócać, osłabiać, zmieniać lub zakłócać korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Usług lub prawa, korzystanie lub korzystanie z Usług przez innego użytkownika;
 • (h) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie podawać lub w inny sposób reprezentować swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
 • (i) fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi;
 • lub
 • (k) modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować jakiejkolwiek części Usług, w całości lub w części, ani tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych z jakiejkolwiek części Usług, ani zachęcać, pomagać lub upoważniać do tego jakiejkolwiek innej osoby.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Jeśli w jakimkolwiek momencie Spółka zdecyduje się monitorować Usługi według własnego uznania, Spółka nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za Publikacje Użytkownika (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), nie przyjmuje żadnego obowiązku modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek Postów Użytkownika i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek użytkownika . Firma zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według wyłącznego uznania Firmy narusza lub jest podejrzewany o naruszenie niniejszego punktu 8, w tym, bez ograniczeń, zgłaszając Cię organom ścigania. Ponadto potwierdzasz, wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że Firma może uzyskać dostęp,zachować i ujawnić Twoje konto i informacje rejestracyjne oraz wszelkie inne treści lub informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze istnieje przekonanie, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione, aby (a) zachować zgodność z prawem lub procesem prawnym ; (b) egzekwować niniejsze Warunki; (c) odpowiadać na roszczenia, że ​​jakiekolwiek treści lub informacje naruszają prawa osób trzecich; (d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.(d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.(d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Jeśli w jakimkolwiek momencie Spółka zdecyduje się monitorować Usługi według własnego uznania, Spółka nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za Publikacje Użytkownika (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), nie przyjmuje żadnego obowiązku modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek Postów Użytkownika i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek użytkownika . Firma zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według wyłącznego uznania Firmy narusza lub jest podejrzewany o naruszenie niniejszego punktu 8, w tym, bez ograniczeń, zgłaszając Cię organom ścigania. Ponadto potwierdzasz, wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że Firma może uzyskać dostęp,zachować i ujawnić Twoje konto i informacje rejestracyjne oraz wszelkie inne treści lub informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze istnieje przekonanie, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione, aby (a) zachować zgodność z prawem lub procesem prawnym ; (b) egzekwować niniejsze Warunki; (c) odpowiadać na roszczenia, że ​​jakiekolwiek treści lub informacje naruszają prawa osób trzecich; (d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.(d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.(d) odpowiadać na Twoje zapytania dotyczące klienta lub obsługi technicznej; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, użytkowników lub osób trzecich, w tym działania w nagłych przypadkach.

9. Ogłoszenia użytkownika.

9.1 Usługi mogą zapewniać Tobie i innym użytkownikom możliwość uczestniczenia w blogach, forach i innych funkcjach związanych z wiadomościami, komentarzami i komunikacją, a także mogą zapewniać możliwość przesyłania, publikowania, wysyłania e-mailem, wyświetlania, przesyłania lub w inny sposób udostępniania komentarzy, recenzji , linki, materiały, pomysły, opinie, wiadomości i inne treści i informacje za pośrednictwem Usług (każda z nich to „Publikacja Użytkownika” i łącznie „Publikacja Użytkownika”). Rozumiesz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wpisy użytkownika ponosi osoba, od której pochodzą. Oznacza to, że ponosisz wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje wszystkich Postów Użytkownika, które przesyłasz, przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą e-mail, wyświetlasz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz. Komentarze użytkowników nie odzwierciedlają poglądów Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych lub firmy macierzystej,i rozumiesz, że korzystając z Usług, możesz być narażony na publikacje użytkowników innych osób, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, a firma jako taka nie gwarantuje dokładności, integralności, jakości ani treści jakichkolwiek Postów użytkownika. W żadnym wypadku Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Posty Użytkownika, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w Postach Użytkownika, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku jakichkolwiek Postów Użytkownika przesłanych, przesłanych, opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną. wyświetlane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane.W żadnym wypadku Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Posty Użytkownika, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w Postach Użytkownika, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku jakichkolwiek Postów Użytkownika przesłanych, przesłanych, opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną. wyświetlane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane.W żadnym wypadku Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Posty Użytkownika, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w Postach Użytkownika, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku jakichkolwiek Postów Użytkownika przesłanych, przesłanych, opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną. wyświetlane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane.

9.2 Usługi, w tym między innymi wszystkie funkcje i funkcje Publikacji Użytkowników, służą wyłącznie do celów osobistych i nie można przesyłać, publikować, e-mailem, wyświetlać, transmitować ani w inny sposób udostępniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek Postów Użytkownika, które uznamy za być nieautoryzowanym ogłoszeniem (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie). Mamy prawo, ale nie obowiązek, przeglądać wszelkie posty użytkownika i usuwać, usuwać, przenosić, edytować lub odrzucać, bez powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, wszelkie posty użytkownika, w tym między innymi: wszelkie nieautoryzowane wpisy; pod warunkiem jednak, że Firma nie będzie miała żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej z powodu zaniedbania tego lub zrobienia tego w jakikolwiek szczególny sposób. Użyty w niniejszym dokumencie termin „Nieautoryzowane publikowanie” oznacza dowolną publikację użytkownika, która jest lub może zostać zinterpretowana jako naruszająca niniejsze Warunki, w tym:bez ograniczeń, punkt 8 niniejszego dokumentu, lub jest uważany za nie do przyjęcia przez Firmę, zgodnie z wyłącznym uznaniem Firmy.

9.3 W związku ze wszystkimi publikacjami użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą e-mail, wyświetlasz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz, udzielasz Firmie nieograniczonego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodwołalnego, wieczystego, w pełni opłaconego i wolnego od opłat prawa i licencji , w jakiejkolwiek formie lub formacie, na lub za pośrednictwem dowolnego nośnika lub nośnika oraz za pomocą dowolnej technologii lub urządzeń obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, w całości lub w części, do hostowania, buforowania, przechowywania, utrzymywania, używania, reprodukcji, rozpowszechniania, wyświetlania, wystawiania wykonywać, publikować, nadawać, transmitować, modyfikować, przygotowywać prace pochodne, dostosowywać, przeformatowywać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać całość lub jakąkolwiek część Publikacji Użytkownika w Usługach i wszelkich innych witrynach internetowych, kanałach, usługach i innych platformach dystrybucyjnych, istniejące lub opracowane w przyszłości, w jakimkolwiek celu (w tym między innymi,do jakichkolwiek celów promocyjnych) bez księgowania, powiadamiania, kredytowania lub innych zobowiązań wobec Ciebie, oraz prawa do udzielania licencji i sublicencji oraz upoważniania innych do wykonywania jakichkolwiek praw przyznanych Firmie na mocy niniejszej Umowy, według naszego wyłącznego uznania. Aby uniknąć wątpliwości, prawa, licencje i przywileje opisane w niniejszych Warunkach i przyznane Firmie zaczną obowiązywać natychmiast po przesłaniu Twojego Postu Użytkownika i będą obowiązywać później bezterminowo i bezterminowo, niezależnie od tego, czy korzystasz z Usług jako zarejestrowany użytkownik, czy nie. .licencje i przywileje opisane w niniejszych Warunkach i przyznane Firmie zaczną obowiązywać natychmiast po przesłaniu Twojego Postu Użytkownika i będą obowiązywać bezterminowo i bezterminowo, niezależnie od tego, czy korzystasz z Usług jako zarejestrowany użytkownik, czy nie.licencje i przywileje opisane w niniejszych Warunkach i przyznane Firmie zaczną obowiązywać natychmiast po przesłaniu Twojego Postu Użytkownika i będą obowiązywać bezterminowo i bezterminowo, niezależnie od tego, czy korzystasz z Usług jako zarejestrowany użytkownik, czy nie.

9.4 Firma nie nabywa żadnego tytułu ani praw własności do Postów Użytkownika, które przesyłasz i / lub udostępniasz. Po przesłaniu, opublikowaniu, wysłaniu pocztą e-mail, wyświetleniu, przesłaniu lub w inny sposób udostępnieniu dowolnego wpisu użytkownika, nadal zachowujesz wszelkie prawa, które możesz mieć w takim ogłoszeniu użytkownika, z zastrzeżeniem praw, licencji i przywilejów przyznanych w niniejszym dokumencie. Oświadczasz również, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że (a) jesteś właścicielem zamieszczonych przez siebie Postów Użytkownika lub w inny sposób masz prawo do udzielania praw, licencji i przywilejów opisanych w niniejszych Warunkach oraz do wykonywania i przestrzegania wszystkich wymagań określonych w niniejszym dokumencie; (b) przesyłanie, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, wyświetlanie, przesyłanie i / lub udostępnianie Postów użytkownika nie narusza niniejszych Warunków, żadnych praw jakiejkolwiek innej strony lub podmiotu, żadnych twoich obowiązków, żadnego prawa,regulować lub naruszać, nadużywać lub naruszać jakiejkolwiek własności intelektualnej, praw własności, prywatności, moralnych, reklamowych lub innych praw jakiejkolwiek strony lub podmiotu; (c) masz prawo i możliwość zawarcia niniejszych Warunków oraz wykonywania i przestrzegania wszystkich jego warunków; oraz (d) posiadasz i nadal będziesz posiadać wszystkie prawa własności, licencje, prawa własności i inne prawa niezbędne do zawarcia, autoryzowania, przyznawania praw i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz zapłaci wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne środki pieniężne należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z powodu Twoich wpisów użytkownika.(c) masz prawo i możliwość zawarcia niniejszych Warunków oraz wykonywania i przestrzegania wszystkich jego warunków; oraz (d) posiadasz i nadal będziesz posiadać wszystkie prawa własności, licencje, prawa własności i inne prawa niezbędne do zawarcia, autoryzowania, przyznawania praw i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz zapłaci wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne środki pieniężne należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z powodu Twoich wpisów użytkownika.(c) masz prawo i możliwość zawarcia niniejszych Warunków oraz wykonywania i przestrzegania wszystkich jego warunków; oraz (d) posiadasz i nadal będziesz posiadać wszystkie prawa własności, licencje, prawa własności i inne prawa niezbędne do zawarcia, autoryzowania, przyznawania praw i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz zapłaci wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne środki pieniężne należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z powodu Twoich wpisów użytkownika.

10. Ustawa Digital Millennium Copyright Act. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), przekazując naszemu wyznaczonemu agentowi (jak określono poniżej) ) z następującymi informacjami na piśmie (patrz 17 USC 512 (c) (3) w celu uzyskania dalszych szczegółów):

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w Usługach jest objętych pojedynczym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich prac w Usługach;
 • Identyfikacja materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające w uzasadniony sposób, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału;
 • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • i
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Pisemne powiadomienie o domniemanym naruszeniu należy przesłać do następującego wyznaczonego przedstawiciela:

ns-post.com, Inc.
Agent ds. Praw autorskich
c / o News Corporation
Dział prawny
1211 Avenue of the Americas
Nowy Jork, NY 10036
Adres e-mail wyznaczonego agenta: [email protected]
Numer faksu wyznaczonego przedstawiciela: 212-852-7217

Dla jasności, do Wyznaczonego Agenta należy przesyłać wyłącznie powiadomienia DMCA, a wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne komunikaty należy kierować do działu obsługi klienta Spółki, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Firma ma politykę blokowania dostępu osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń do jej Usług w odpowiednich okolicznościach.

11. Niektóre warunki i wymagania dotyczące usług.

11.1 Dostępność. Przyjmujesz do wiadomości, że Firma udziela licencji na niektóre lub wszystkie Treści na podstawie umowy ze stronami trzecimi, a Firma może dodawać, usuwać lub wyłączać Treści i / lub dodawać, usuwać, wyłączać lub modyfikować niektóre lub wszystkie Usługi, według własnego uznania, i przyjmujesz do wiadomości: (a) możesz nie być już w stanie korzystać z Usług w takim samym zakresie lub w ogóle, jak przed taką zmianą lub zaprzestaniem, oraz (b) że Spółka nie będzie mieć wobec Ciebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w taki przypadek. W żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna za usunięcie lub zablokowanie dostępu do jakichkolwiek Treści, Usług, materiałów lub jakichkolwiek funkcji lub części Usług. Spółka może również nałożyć ograniczenia na korzystanie lub dostęp do niektórych funkcji lub części Treści lub Usług, w każdym przypadku i bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Ciebie.

11.2 Wymagania i warunki dotyczące urządzenia. Aby uzyskać dostęp do Usług i Treści oraz z nich korzystać, może być wymagane użycie Urządzeń i innych technologii spełniających określone wymagania systemowe, konfiguracyjne i inne wymagania określone przez Firmę, jej partnerów w zakresie treści, licencjodawców i inne strony trzecie (np. Witrynę sklepową). , sieci, witryny internetowej, platformy i innych operatorów itp.) (łącznie „Operatorzy”), a użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego Urządzenie (a) i inna technologia spełniają wszystkie takie wymagania przez cały czas i przed każdym zakupem lub zamówieniem w lub w związku z Usługami. Ponadto jesteś odpowiedzialny za dostęp do danych, przesyłanie wiadomości oraz inne stawki i opłaty za usługi, które możesz ponieść w związku z urządzeniem i / lub korzystaniem z Usług.

Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Zasady użytkowania mogą być kontrolowane i monitorowane przez Firmę i / lub osoby przez nią wyznaczone w celu zapewnienia zgodności, a Firma zastrzega sobie prawo do egzekwowania Zasad użytkowania za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

11.4 Udzielenie licencji na oprogramowanie i ograniczenia w używaniu. Wszelkie oprogramowanie dostępne w związku z Usługami podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych. Żadnego takiego oprogramowania nie można pobierać ani w inny sposób eksportować ani reeksportować z naruszeniem przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Ponadto każde oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikom. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Firma zgadza się zezwolić użytkownikowi na niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej podstawie, na zainstalowanie i / lub używanie oprogramowania na pojedynczym Urządzeniu, które posiadasz lub kontrolujesz, pod warunkiem, że Twoja instalacja i / lub używanie oprogramowania jest przeznaczone wyłącznie (a) do użytku osobistego; oraz (b) zgodnie z ograniczeniami i ograniczeniami określonymi w niniejszych Warunkach. Bez ograniczania ogólności powyższego, nie możesz: (a) wynajmować, dzierżawić, używać timeshare, licencjonować, rozprowadzać,udzielać podlicencji ani w inny sposób przenosić oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części; (b) kopiować oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części; (c) odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części oprogramowania; (d) tworzyć prac pochodnych od oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części; (e) włączać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części do jakiegokolwiek produktu lub usługi; (f) używać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części w celach komercyjnych; oraz (g) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne informacje o prawach własności, legendy, symbole lub etykiety, które pojawiają się w oprogramowaniu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone dla nas i naszych licencjodawców.dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części oprogramowania; (d) tworzyć prac pochodnych od oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części; (e) włączać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części do jakiegokolwiek produktu lub usługi; (f) używać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części w celach komercyjnych; oraz (g) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne informacje o prawach własności, legendy, symbole lub etykiety pojawiające się w oprogramowaniu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone dla nas i naszych licencjodawców.dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części oprogramowania; (d) tworzyć prac pochodnych od oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części; (e) włączać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części do jakiegokolwiek produktu lub usługi; (f) używać oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części w celach komercyjnych; oraz (g) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne informacje o prawach własności, legendy, symbole lub etykiety, które pojawiają się w oprogramowaniu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone dla nas i naszych licencjodawców.legendy, symbole lub etykiety pojawiające się w oprogramowaniu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone dla nas i naszych licencjodawców.legendy, symbole lub etykiety pojawiające się w oprogramowaniu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone dla nas i naszych licencjodawców.

Niemniej jednak zgadzasz się korzystać z Usług na własne ryzyko, a Firma nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za Treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

12. Obsługa klienta. Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów technicznych lub zapytań dotyczących obsługi klienta, odwiedź naszą stronę pomocy pod adresemhttps://ns-post.com/customer-service/ lub wyślij e-mail na adres [email protected].

13. Usługi i treści osób trzecich. Pojawienie się, dostępność lub korzystanie przez użytkownika z (a) adresów URL lub hiperłączy, do których istnieją odniesienia lub które są zawarte w dowolnym miejscu w związku z Usługami lub jakąkolwiek inną formą odsyłacza lub przekierowania połączenia z Usługami lub za ich pośrednictwem, lub (b) jakiekolwiek witryny internetowe, treści, dane, informacje, aplikacje, towary, usługi lub materiały osób trzecich (łącznie „Usługi osób trzecich”) nie stanowią poparcia ani nie powodują żadnych zobowiązań, odpowiedzialności ani odpowiedzialności ze strony Firmy , jej podmiotów stowarzyszonych lub spółki macierzystej lub któregokolwiek z ich odpowiednich następców i cesjonariuszy, dyrektorów, urzędników, pracowników, przedstawicieli, agentów, licencjodawców, reklamodawców, dostawców, operatorów lub usługodawców. Nie weryfikujemy, nie popieramy,lub ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za Usługi stron trzecich i wszelkie praktyki biznesowe stron trzecich (w tym między innymi za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych i innych), niezależnie od tego, czy logo Usług lub Firmy i / lub identyfikacja sponsora znajduje się na stronie trzeciej. Usługi imprezowe w ramach umowy co-brandingowej, promocyjnej lub w inny sposób. W związku z tym zachęcamy do bycia świadomym opuszczania Usług oraz do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej usługi zewnętrznej, z której korzystasz.Zachęcamy do bycia świadomym opuszczania Usług oraz do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej Usługi zewnętrznej, z której korzystasz.Zachęcamy do bycia świadomym opuszczania Usług oraz do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej Usługi zewnętrznej, z której korzystasz.

14. Reklamy. Dostęp do Treści dostępnych w Usługach jest częściowo udostępniany użytkownikowi dzięki płatnym reklamom wyświetlanym w Usługach. Zgadzasz się, że nie będziesz i nie pozwolisz żadnej osobie trzeciej na usuwanie, blokowanie, modyfikowanie lub w inny sposób ingerowanie w dostarczanie lub wyświetlanie reklam w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do i / lub ponownego wstawienia reklam w przypadku wykrycia takich zakłóceń w dostarczaniu lub wyświetlaniu reklam w Usługach. Ponadto od czasu do czasu możesz komunikować się z naszymi reklamodawcami, sponsorami lub innymi partnerami promocyjnymi (zwanymi łącznie „Reklamodawcami”), komunikować się z nimi, wchodzić z nimi w interakcje lub uzyskiwać z nich usługi lub za pośrednictwem hiperłącza witryna lub platforma. Cała taka komunikacja,interakcja i uczestnictwo są ściśle i wyłącznie między Tobą a takimi Reklamodawcami i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z tymi działaniami lub transakcjami (w tym, bez ograniczeń, z wszelkimi oświadczeniami, gwarancjami, zobowiązaniami, umowami lub innymi warunkami lub warunki, które mogą istnieć między Tobą a Reklamodawcami lub jakiekolwiek towary lub usługi, które możesz kupić lub uzyskać od dowolnego Reklamodawcy).

15. Promocje, konkursy i loterie. Od czasu do czasu Spółka lub dostawcy usług operacyjnych, dostawcy, Operatorzy i Reklamodawcy mogą prowadzić promocje i inne działania w ramach Usług lub w związku z nimi, w tym między innymi konkursy i loterie (łącznie „Promocje ”). Każda Promocja może mieć dodatkowe warunki i / lub zasady, które zostaną opublikowane lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi w związku z nimi.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa, licencje i przywileje przyznane w niniejszym dokumencie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być cedowane lub przenoszone przez Firmę bez ograniczeń, powiadomienia lub innych zobowiązań wobec Ciebie.

17. Zwolnienie z odpowiedzialności. Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Firmę, jej podmioty stowarzyszone i spółkę macierzystą oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy, dyrektorów, kierownictwo, pracowników, przedstawicieli, agentów, licencjodawców, reklamodawców, operatorów, dostawców i usługodawców przed wszelkimi roszczeniami , zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej), wynikających w jakikolwiek sposób z (a) korzystania z Usług przez użytkownika, (b) naruszenia lub naruszenia niniejszych Warunków lub (c) Twoje wpisy użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie oraz wszelkich negocjacji w celu jej rozwiązania lub kompromisu, a Ty zgadzasz się na pełną współpracę z nami na nasze żądanie.

18. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. USŁUGI ORAZ WSZYSTKIE TREŚCI, PRODUKTY, USŁUGI I OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW UDOSTĘPNIONE W DNIU, POPRZEZ LUB W ZWIĄZKU Z TYM, SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI WYRAŻONYCH, WYRAŻONYCH, WYRAŹNYCH ANI JAKIEKOLWIEK GWARANCJE LUB PEWNOŚĆ, ŻE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE DO UŻYTKU LUB ŻE JAKIEKOLWIEK PRODUKTY, CECHY, FUNKCJE, USŁUGI LUB OPERACJE BĘDĄ DOSTĘPNE LUB DZIAŁAĆ ZGODNIE Z OPISEM. WSZELKIE DOROZUMIANE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG I TEJ STRONY, ORAZ WSZYSTKIE TREŚCI, PRODUKTY, USŁUGI I OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW SĄ NINIEJSZE WYKLUCZONE. Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia wynikające z korzystania z Usług. Rozumiesz,przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przejmujesz na siebie całe ryzyko związane z jakością, dokładnością, wydajnością, terminowością, adekwatnością, kompletnością, poprawnością, autentycznością, bezpieczeństwem i ważnością wszelkich cech i funkcji Usług, w tym między innymi Postów Użytkownika oraz Treści związane z korzystaniem z Usług.
UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, SPÓŁKA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZEŚCI I CZYNNIKI, ORAZ KAŻDY Z ICH ODPOWIEDNI OFICEROWI, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PRZEDSTAWICIELE, USŁUGODAWCY, USŁUGODAWCY, PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY ŻADNEGO RODZAJU, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIA, WTÓRNE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE. W ŻADNYM WYPADKU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, NA PODSTAWIE UMOWY, TORTU, ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB NIE PRZEKRACZA MNIEJSZEJ CAŁKOWITEJ KWOTY DOLARA WYPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE PRZEZ CIEBIE. USŁUGI I 100 USD.Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub pewnych ograniczeń dotyczących szkód i środków zaradczych, w związku z tym niektóre wykluczenia i ograniczenia opisane w niniejszych Warunkach mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

19.Rozwiązywanie sporów i arbitraż. Zarówno Ty, jak i Firma, odniesiecie korzyści z ustanowienia przewidywalnego otoczenia prawnego w odniesieniu do Usług. W związku z tym użytkownik i Spółka wyraźnie zgadzają się, że wszystkie spory, roszczenia lub inne kwestie wynikające z korzystania z Usług lub z nimi związane będą podlegać prawu stanu Nowy Jork i prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik i Firma zgadzają się również, że podmioty zależne i stowarzyszone Spółki są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszej sekcji 19 oraz że wyłącznie dla celów niniejszej sekcji 19 „my”, „nas” i nasze obejmują zarówno Spółkę, jak i spółki zależne i stowarzyszone Spółki.

Oczekujemy, że nasz zespół obsługi klienta będzie w stanie rozwiązać większość problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z Usług. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby problem pozostał nierozwiązany, wolimy teraz sprecyzować, czego każdy z nas powinien się spodziewać, aby później uniknąć nieporozumień. W związku z tym Ty i my zgadzamy się na następujący proces rozwiązywania problemów.

Próbując znaleźć najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązanie naszych problemów, zgadzamy się z Tobą, aby najpierw omówić każdą kwestię nieformalnie przez co najmniej 30 dni, z wyjątkiem tego, że roszczenia dotyczące naruszenia lub nadużycia własności intelektualnej i / lub sprzeniewierzenia tajemnic handlowych mogą być przedstawione bez wcześniejszej dyskusji, jak określono poniżej. W tym celu prześlij nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i / lub adres pocztowy, zgłoszenie problemu i proponowane rozwiązanie listem poleconym na adres: ns-post.com, Inc., 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036; Do wiadomości: Dział prawny. Jeśli chcielibyśmy omówić z Tobą problem, skontaktujemy się z Tobą za pomocą adresu e-mail lub adresu pocztowego, które mamy dla Ciebie zapisane.

JEŚLI NIE DOTYCZYMY UZGODNIONEGO ROZWIĄZANIA PO NASZYCH DYSKUSJACH PRZEZ CO NAJMNIEJ 30 DNI, ZGADZAMY SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK SPRZECZNOŚCI, ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB USŁUG LUB ZWIĄZKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z TYCH WARUNKÓW W TYM BEZ OGRANICZEŃ WYKONANIE, NARUSZENIE, WYKONANIE, ISTNIENIE LUB WAŻNOŚĆ SPRAW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH LUB KORZYSTANIE Z USŁUG, NASZE RELACJE Z KAŻDĄ INNĄ, NINIEJSZĄ UMOWĄ O ARBITRAŻ LUB ZAKRES NINIEJSZEGO ARBITRAŻU ”), MUSI BYĆ ROZSTRZYGNIĘTE PRZEZ PRYWATNE I POUFNE WIĄŻĄCE INDYWIDUALNY ARBITRAŻ PRZED ZACIĘCIAMI, ZGODNIE Z USPRAWNIONYMI ZASADAMI ARBITRAŻOWYMI I PROCEDURAMI JAMS ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA WWW.JAMS.ADR.COM. WSZYSTKIE ROSZCZENIA BĘDĄ PODEJMOWANE INDYWIDUALNIE PRZED JEDYNYM ARBITREM,I NIE BĘDĄ ŁĄCZYĆ ANI ŁĄCZYĆ W ŻADNYM ARBITRAŻU Z ŻADNYMI ROSZCZENIAMI INNYCH STRON. WYJĄTEK OD NINIEJSZEJ UMOWY O ARBITRAŻ MOŻEMY DOCHODZIĆ TYLKO NA RZECZ DROBNYCH ROSZCZEŃ W RAMACH JURYSDYKCJI TRYBUNAŁU TAK DŁUGO, JAK TY POSTĘPUJESZ TYLKO NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ, A TYLKO W DOWOLNYM CZASIE WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI MIEJSCA W STANIE NOWY JORK, HRABSTWO NEW YORK PRZECIWKO INNYM W ZWIĄZKU Z ROSZCZENIAMI OPARTYMI NA NARUSZENIU LUB NADUŻYCIU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I / LUB NIEPRAWIDŁOWYM ZASTOSOWANIU TAJEMNIC HANDLOWYCH ORAZ UTRZYMUJEMY WSZELKIEGO PRAWA.A Ty lub my możemy w dowolnym momencie wnieść pozew w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, zlokalizowanym w stanie Nowy Jork, hrabstwie Nowy Jork, przeciwko innym w związku z roszczeniami opartymi na naruszeniu lub niewłaściwym użyciu własności intelektualnej i / lub oszustwie A Ty i my zrzekamy się prawa do procesu przed sądem.I TY lub my możemy w dowolnym momencie wnieść pozew w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, zlokalizowanym w stanie Nowy Jork, hrabstwo Nowy Jork, przeciwko innym w związku z roszczeniami opartymi na naruszeniu lub niewłaściwym użyciu własności intelektualnej i / lub oszustwie A Ty i my zrzekamy się prawa do procesu przed sądem.

NIC W TEJ NINIEJSZEJ STRONIE NIE MOŻE ZWALCZAĆ JAKIEJKOLWIEK STRONIE ZWALCZANIA ZWOLNIENIA W CELU OCHRONY JEJ PRAW DO OCZEKIWANIA WYNIKU ARBITRAŻOWEGO. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MOGĄ BYĆ SĄDÓW PAŃSTWOWYCH LUB FEDERALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STANIE NOWY JORK, HRABSTWO NOWY JORK.
TY I MY ZGADZAMY SIĘ TAKŻE NA ARBITRAŻ W SPRAWIE KAŻDEGO Z PAŃSTWA I NASZYCH POSZCZEGÓLNYCH MOŻLIWOŚCI, NIE JAKO PRZEDSTAWICIEL ANI CZŁONEK KLASY, A TY I MY WYRAŹNIE ZRZECZAMY SIĘ WSZELKIE PRAWA DO ROZPOCZĘCIA LUB UDZIAŁU W JAKICHKOLWIEK AKCJACH ZBIOROWYCH LUB POSZUKUJEMY ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE KLASY ORAZ , GDZIE MA ZASTOSOWANIE, TY I MY ZGADZAMY SIĘ RÓWNIEŻ ZREZYGNOWAĆ Z DOWOLNEGO POSTĘPOWANIA W TEJ KLASIE.

Jeśli Twoje roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, zgadzamy się, że arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbiterowi, chyba że zażądasz przesłuchania telefonicznego lub osobistego. Przesłuchania arbitrażowe dla mieszkańców USA odbędą się w Nowym Jorku w Nowym Jorku. Jeśli ta lokalizacja nie jest dla Ciebie dogodna, daj nam znać, a my postaramy się ustalić dogodną dla obu stron lokalizację. Jeżeli nie możemy uzgodnić takiej lokalizacji, arbiter ustali miejsce rozprawy.

W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto zainicjuje arbitraż, zwrócimy Ci udział w opłatach arbitrażowych (z wyłączeniem opłat prawników) do maksymalnej kwoty 2500 USD.

Jeśli arbiter orzeknie przeciwko nam, oprócz przyjęcia odpowiedzialności nałożonej przez arbitra, zwrócimy rozsądne honoraria i koszty prawników do maksymalnej kwoty 5000 USD, niezależnie od tego, kto zainicjował arbitraż. Ponadto, jeśli arbiter wyda orzeczenie na naszą korzyść, nie będziemy dochodzić zwrotu honorariów i kosztów naszego prawnika, niezależnie od tego, kto wszczął arbitraż, chyba że arbiter stwierdzi, że niektóre lub wszystkie Twoje roszczenia są niepoważne lub zostały wniesione w złej wierze. .

Ty i my zgadzamy się zachować poufny charakter postępowania arbitrażowego i nie ujawnimy faktu arbitrażu, żadnych wymienianych dokumentów, postępowania, decyzji arbitra oraz istnienia lub kwoty jakiegokolwiek orzeczenia, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne do przygotowania lub przeprowadzić arbitraż (w którym to przypadku każdy, kto uzyska dostęp do informacji poufnych, musi zobowiązać się do zachowania ich poufności) lub z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w związku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego środka prawnego, wykonaniem orzeczenia lub o ile nie jest to wymagane przez prawo lub orzeczenie sądowe.

WAŻNE JEST, ŻE ZROZUMIAŁEŚ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ O ARBITRAŻ ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIE PRAWA DO ROZWOJU JURY LUB UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM PRZECIWKO NAMI W SPRAWIE ROSZCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ O ARBITRAŻ. DECYZJA ARBITRA BĘDZIE KONKLUZYCYJNA I WIĄŻĄCA I MOŻE BYĆ WPROWADZONA JAKO WYROK DO KAŻDEGO SĄDU WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI.

20. Różne. Niniejsze Warunki zawierają całe zrozumienie i umowę między Tobą a Firmą dotyczącą Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze lub niespójne ustalenia dotyczące Usług i korzystania z nich. Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane ustnie. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na żadne inne postanowienia, a niniejsze Warunki zostaną uznane za zmienione w zakresie niezbędnym do uczynienia ich legalnymi, ważnymi i wykonalnymi. Każde postanowienie, które musi przetrwać, aby umożliwić nam wyegzekwowanie jego znaczenia, będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków. Żadne działania wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania przez Ciebie z Usług, niezależnie od formy lub podstawy roszczenia, nie mogą zostać wniesione przez Ciebie dłużej niż rok po zaistnieniu przyczyny roszczenia (lub jeśli jest wiele przyczyn,od daty powstania pierwszej takiej przyczyny). Niepowodzenie Spółki w skorzystaniu lub wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działało jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

21. Warunki dotyczące niektórych dostawców treści, danych i informacji oraz platform aplikacji mobilnych.

21.1 Materiał AP. Uzyskując dostęp do Usług, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) tekst, zdjęcia, grafika, materiały wideo i / lub audio Associated Press nie będą publikowane, nadawane, przepisywane w celu emisji lub publikacji ani rozpowszechniane bezpośrednio lub pośrednio na jakimkolwiek nośniku; (ii) Żadne materiały Associated Press ani żadna ich część nie mogą być przechowywane na komputerze z wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego; (iii) Associated Press nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, nieścisłości, błędy lub zaniedbania w związku z przesyłaniem lub dostarczeniem całości lub części lub za jakiekolwiek szkody wynikające z któregokolwiek z powyższych; (iv) Associated Press jest zamierzonym beneficjentem będącym stroną trzecią niniejszych warunków i może korzystać ze wszystkich przysługujących jej praw i środków prawnych;oraz (v) Associated Press zastrzega sobie prawo do kontrolowania ewentualnego nieautoryzowanego komercyjnego wykorzystania materiałów AP lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym czasie.

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub innego rodzaju platformy strony trzeciej, oprócz niniejszych Warunków może obowiązywać odpowiednia Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla platformy, za pośrednictwem której pobrałeś aplikację mobilną, i zgadzasz się, że podlegasz takim warunkom oprócz niniejszych Warunków.