Kemas kini Terakhir: 23 Mac 2017

Akses anda ke dan / atau penggunaan Perkhidmatan (seperti yang didefinisikan di bawah) merupakan perjanjian yang mengikat secara sah anda untuk terikat dengan Syarat ini.

SILA BACA DAN BACA BAHAGIAN 19 TERMA INI.

Syarat ini mengatur penggunaan laman web, aplikasi dan perisian yang dikendalikan oleh ns-post.com, Inc. ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami"), penerbit new.teaser-cube .ru, di mana Syarat-syarat ini dihubungkan atau dirujuk, termasuk semua kandungan, ciri dan fungsi, dan perkhidmatan yang berkaitan seperti e-mel, buletin, undian dan promosi (secara kolektif, "Perkhidmatan"). Syarat ini berlaku sama ada anda mengakses Perkhidmatan melalui komputer peribadi, peranti tanpa wayar atau mudah alih, atau teknologi atau peranti lain (masing-masing, "Peranti"). Syarat-syarat ini tidak meliputi perkhidmatan, laman web atau kandungan, ciri, dan aktiviti lain yang disediakan oleh syarikat lain atau pihak ketiga, kecuali dinyatakan secara khusus. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, jangan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Syarat ini berlaku untuk semua pengguna Perkhidmatan, sama ada anda telah mendaftar untuk satu atau lebih Perkhidmatan, atau dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi Syarat ini dan apa-apa syarat dan syarat tambahan yang kami berikan kepada anda sehubungan dengan penggunaan atau akses anda kepada yang sama ("Syarat Tambahan"). Perkhidmatan juga dapat menyediakan peraturan penyertaan untuk kegiatan tertentu dalam Layanan, termasuk, tanpa batasan, pertandingan, undian, dan inisiatif lain ("Peraturan"). Dasar Privasi, Syarat Tambahan dan Peraturan bersama-sama menjadi sebahagian daripada Syarat ini.

Anda bersetuju bahawa kami atau mana-mana sekutu kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan atau komponennya.

Syarat-syarat ini akan terus berlaku untuk akses dan / atau penggunaan Perkhidmatan anda sebelumnya setelah penamatan tersebut.

2. Pengubahsuaian. Kami boleh mengubah Syarat ini dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sendiri. Kami akan menyiarkan atau memaparkan pemberitahuan mengenai perubahan material pada Perkhidmatan dan / atau memberitahu anda melalui cara elektronik yang lain. Bentuk notis tersebut adalah mengikut budi bicara kita. Sebaik sahaja kami mengeposkan atau menjadikannya tersedia di Perkhidmatan, perubahan ini akan berkuatkuasa serta-merta dan jika anda menggunakan Perkhidmatan setelah ia berkuatkuasa, ini akan menandakan persetujuan anda untuk terikat dengan perubahan tersebut. Kami mengesyorkan agar anda kerap memeriksa dan memeriksa Syarat ini secara berkala sehingga anda mengetahui hak dan kewajiban terkini yang berlaku untuk anda. Legenda Terakhir Dikemas kini di bahagian atas halaman ini menunjukkan bila Syarat ini terakhir disemak.

3. Kelayakan; Pematuhan. Penggunaan Perkhidmatan terhad kepada pengguna yang berumur 16 tahun ke atas. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan dan menjamin bahawa (a) anda berumur 16 tahun ke atas dan (b) penggunaan Perkhidmatan oleh anda tidak melanggar undang-undang, peraturan atau peraturan yang berlaku. Ciri-ciri tertentu Perkhidmatan mungkin dikenakan usia yang meningkat dan / atau syarat kelayakan lain. Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, atau Syarikat mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, Syarikat mempunyai hak untuk menangguhkan atau menghentikan pendaftaran anda (keseluruhan atau sebahagian) dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa depan Perkhidmatan (atau sebahagian daripadanya), mengikut budi bicara kami, dengan atau tanpa notis kepada anda, dan tanpa tanggungjawab atau kewajiban kepada anda.Syarikat berpusat di Amerika Syarikat dan Perkhidmatan disediakan dari Amerika Syarikat. Syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan bahawa Perkhidmatan atau Kandungan (seperti yang ditentukan di sini) sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan dari bidang kuasa selain Amerika Syarikat, anda bersetuju untuk melakukannya dengan risiko anda sendiri, dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tempatan yang berlaku untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda.dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tempatan yang berlaku untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda.dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tempatan yang berlaku untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

4. Pendaftaran Pengguna. Untuk mengakses dan menggunakan kandungan, fitur, atau fungsi Perkhidmatan tertentu, kami mungkin menghendaki anda mendaftar untuk Perkhidmatan yang berlaku dan mempunyai kombinasi nama pengguna dan kata laluan yang unik ("Kredensial Pengguna") dan memberikan maklumat tambahan tertentu, yang mungkin termasuk , tanpa batasan, alamat e-mel anda, nama sah, negara tempat tinggal, poskod, dll., dan, untuk transaksi dan pembelian berdasarkan bayaran yang ditawarkan oleh kami, alamat fizikal anda, nombor telefon, data dan maklumat pembayaran yang berlaku ( secara kolektif, "Akaun Pengguna"). Anda menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat pendaftaran dan akaun yang anda kirimkan adalah benar dan tepat dan anda harus mengekalkan dan segera mengemas kini ketepatan maklumat tersebut. Selanjutnya, jika anda memilih untuk menjadi pengguna Perkhidmatan yang berdaftar,anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan Kredensial Pengguna anda, dan anda akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap sebarang akses atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana orang atau entiti yang menggunakan Kredensial Pengguna anda, sama ada akses atau penggunaan tersebut telah dibenarkan atau tidak oleh anda atau bagi pihak anda, dan sama ada orang atau entiti tersebut adalah pekerja atau ejen anda, termasuk, tanpa batasan, sebarang transaksi berdasarkan yuran. Oleh itu, adalah mustahak untuk tidak berkongsi Kepercayaan Pengguna anda dengan sesiapa. Anda bersetuju untuk segera memberitahu Syarikat mengenai penggunaan Kredensial Pengguna atau Akaun Pengguna tanpa kebenaran, atau pelanggaran keselamatan lain. Tanggungjawab anda sendiri adalah untuk (a) mengawal penyebaran dan penggunaan Kredensial Pengguna dan Akaun Pengguna anda, (b) mengemas kini, mengekalkan dan mengawal akses ke Kredensial Pengguna dan Akaun Pengguna anda,dan (c) membatalkan Akaun Pengguna anda di Perkhidmatan. Kami berhak untuk menolak hak akses, penggunaan dan pendaftaran kepada mana-mana pengguna Perkhidmatan sekiranya kami yakin ada pertanyaan mengenai identiti orang yang cuba mengakses sebarang akaun atau elemen Perkhidmatan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul dari kegagalan anda untuk mematuhinya

Bahagian 4.
5. Maklumat Peribadi. Kami menghormati privasi anda dan penggunaan dan perlindungan maklumat peribadi anda. Semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat peribadi tertentu kepada kami. Dasar pengumpulan dan penggunaan maklumat kami sehubungan dengan privasi informasi peribadi tersebut dinyatakan dalam Kebijakan Privasi. Kami mendorong anda untuk membaca Dasar Privasi, dan menggunakannya untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan dan kandungan maklumat peribadi. Dasar Privasi boleh didapati dihttps://ns-post.com/privacy/.

6. Pembayaran, Harga, dan Syarat-syarat yang berkaitan. Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk membuat sebarang pembelian (contohnya, langganan, pembelian sekali sahaja, dll.) Perkhidmatan, Kandungan (seperti yang ditentukan di sini) atau produk atau perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui Perkhidmatan oleh kami. Sekiranya anda berumur kurang dari 18 tahun, dan ingin membuat pembelian seperti itu, minta ibu bapa atau penjaga anda untuk menyelesaikan pembelian bagi pihak anda. Anda dengan ini bersetuju untuk membayar sepenuhnya harga dan yuran (termasuk, tanpa batasan, semua cukai yang berlaku) untuk sebarang pembelian yang dilakukan menggunakan Akaun Pengguna anda atau maklumat lain yang anda berikan kepada kami melalui kaedah pembayaran yang dibenarkan pada waktu membeli. Syarikat atau pihak atasannya berhak untuk mengubah semua dan semua harga untuk Perkhidmatan dan Kandungan apa pun, dengan alasan apa pun. Pembelian mungkin diatur oleh Syarat Tambahan.Pembelian juga dapat dikendalikan, ditangani, diproses dan / atau dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Syarikat ("Pemproses Pihak Ketiga"). Apabila Pemproses Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk mengendalikan, menangani, memproses atau memenuhi pembelian, semua pembayaran dan kewajiban lain mengenai pembelian tersebut dapat diatur oleh syarat penggunaan / layanan dan dasar privasi Pemproses Pihak Ketiga. Oleh itu, anda harus membiasakan diri dengan terma dan polisi yang berlaku yang dikenakan oleh mana-mana Pemproses Pihak Ketiga. Syarikat tidak memberikan jaminan, dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan sama ada, yang berkaitan dengan pembelian dengan Pemproses Pihak Ketiga dan anda bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi yang menggunakan maklumat anda (peribadi, kewangan atau sebaliknya) dengan Pemproses Pihak Ketiga , termasuk,tetapi tidak terhad kepada sebarang dan semua yuran dan caj. Lebih-lebih lagi, anda mengakui dan bersetuju bahawa sekiranya Pemproses Pihak Ketiga mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi maklumat anda (peribadi, kewangan atau sebaliknya), Syarikat sama sekali tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas pelanggaran tersebut.

7. Hak Milik.

7.1 Seperti di antara anda dan Syarikat, Syarikat memiliki, sepenuhnya dan eksklusif, semua hak, hak dan kepentingan dalam dan ke Perkhidmatan dan semua kandungan yang terkandung dan / atau disediakan melalui Perkhidmatan ("Kandungan"), dan semua Kandungan tersebut dilindungi, tanpa batasan, di bawah Persekutuan dan Negeri AS, serta undang-undang, peraturan, peraturan dan perjanjian asing yang berlaku. Istilah "Kandungan" meliputi, tanpa batasan, semua kandungan audio / visual, karya seni, foto, ilustrasi, grafik, logo, salinan, teks, kod komputer, perisian, muzik (termasuk komposisi muzik di dalamnya), data, antara muka pengguna, visual antara muka, maklumat, bahan, dan semua elemen Perkhidmatan yang dilindungi hak cipta atau dilindungi undang-undang, termasuk, tanpa batasan, reka bentuk, pemilihan, urutan, rupa dan nuansa, dan susunan Perkhidmatan, dan hak cipta,tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama dagang, pakaian perdagangan, hak paten, hak pangkalan data dan / atau harta intelek lain dan / atau hak milik di dalamnya (termasuk berkenaan dengan kandungan yang terkandung dan / atau tersedia dalam sebarang iklan atau maklumat yang disampaikan kepada anda melalui Perkhidmatan). Kecuali konteksnya secara jelas menghendaki sebaliknya atau kami secara tegas dinyatakan secara tertulis, istilah "Perkhidmatan" juga termasuk "Kandungan".

7.2 Perkhidmatan harus digunakan semata-mata untuk penggunaan peribadi anda yang tidak eksklusif, tidak boleh diserahkan, tidak boleh dipindah milik dan terhad dan untuk tujuan lain. Anda tidak boleh mengubah, menghapus atau menyembunyikan hak cipta, tanda dagang, tanda perkhidmatan atau pemberitahuan lain yang terdapat dalam Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, pemberitahuan mengenai Kandungan yang anda hantar, muat turun, paparkan, cetak, strimkan atau hasilkan semula dari Perkhidmatan. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh Syarikat dan dinyatakan dalam Syarat Tambahan (mis., Perkhidmatan yang membenarkan penggunaan ciri, aplikasi, dll. Yang dapat disematkan atau viral), anda tidak boleh, dan tidak membenarkan pihak ketiga (sama ada untuk atau tidak manfaat atau sebaliknya) untuk, membingkai, memperbanyak, mengubahsuai, membuat karya terbitan dari, memaparkan, melaksanakan, menerbitkan, menyebarkan, menyebarkan, menyiarkan atau menyebarkan kepada pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan,di atau melalui laman web atau platform pihak ketiga), atau menggunakan sebaliknya, Kandungan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Syarikat atau pemiliknya terlebih dahulu sekiranya Syarikat bukan pemiliknya. Permintaan kebenaran untuk menghasilkan semula atau menggunakan mana-mana Kandungan boleh dibuat dengan menghubungi Syarikat secara bertulis di:

ns-post.com, Inc.
Attn: Jabatan Kebenaran
1211 Avenue of the Benua Amerika
New York, New York 10036

Anda tidak boleh mengakses bahagian-bahagian Perkhidmatan yang tidak diizinkan, atau berusaha untuk mengelakkan sebarang batasan yang dikenakan terhadap penggunaan atau akses anda ke Perkhidmatan.

8. Kelakuan Pengguna. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas kelakuan anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Kami ingin memastikan Perkhidmatan ini menyeronokkan untuk semua orang dan penggunaan Perkhidmatan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau berbahaya tidak dibenarkan. Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda tidak akan:

 • (a) terlibat atau mendorong tingkah laku yang akan melanggar undang-undang, peraturan, peraturan, perintah kehakiman atau pemerintah yang berlaku atau menimbulkan tanggungjawab sivil atau melanggar atau melanggar harta intelek, hak milik, privasi, moral, publisiti atau hak-hak kita yang lain atau mana-mana orang atau entiti lain;
 • (b) mengemukakan, menghantar, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau dengan cara lain menyediakan melalui Perkhidmatan apa-apa bahan atau mengambil tindakan yang mungkin atau mungkin menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, menyiksa, memfitnah, memfitnah, menipu, menipu, invasif terhadap hak privasi atau publisiti orang lain, mengganggu, tidak senonoh, lucah, lucah atau yang mengandungi gambaran eksplisit atau grafik, perihalan atau akaun mengenai keganasan berlebihan atau tindakan seksual (termasuk, tanpa batasan, bahasa seksual yang bersifat kekerasan atau mengancam yang ditujukan kepada individu lain atau kumpulan individu), mengandungi pautan ke laman web orang dewasa atau secara terang-terangan menyinggung perasaan, mendorong perkauman, ketaksuban, kebencian atau bahaya fizikal apa-apa terhadap kumpulan atau individu mana pun;
 • (c) menyerahkan, mengirim, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau dengan cara lain menyediakan melalui Perkhidmatan apa-apa bahan yang anda tidak berhak menyediakannya berdasarkan undang-undang, peraturan atau peraturan atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalam, maklumat proprietari atau sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian tanpa penyataan), atau sebaliknya menimbulkan risiko keselamatan atau privasi bagi mana-mana orang atau entiti lain;
 • (d) terlibat atau mendorong tingkah laku yang memberi kesan buruk atau negatif terhadap Syarikat, sekutunya, atau syarikat induk, Perkhidmatan, muhibah, nama atau reputasi kita atau menyebabkan tekanan, kesusahan atau ketidakselesaan kepada kita atau orang lain, atau mengecilkan hati mana-mana orang atau entiti dari menggunakan semua atau mana-mana bahagian, ciri atau fungsi Perkhidmatan, atau dari pengiklanan atau menjadi pembekal kepada kami berkaitan dengan Perkhidmatan;
 • (e) menyerahkan, mengirim, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau dengan cara lain menyediakan melalui Perkhidmatan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian, worm, spyware, Trojan horse atau kod komputer, fail atau program lain yang dirancang untuk mengganggu, merosakkan, memusnahkan atau membatasi kefungsian mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
 • (f) menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan komersial atau perniagaan, termasuk, tanpa batasan, terlibat dalam pengaturan barter, skema piramid, pengiklanan, pemasaran atau penawaran barang atau perkhidmatan atau mengeksploitasi maklumat atau bahan yang diperoleh pada, melalui atau sehubungan dengan Perkhidmatan, sama ada atau tidak untuk pampasan kewangan atau bentuk lain atau melalui pautan dengan laman web atau perkhidmatan lain;
 • (g) mengubah, mengganggu, merosakkan, mengubah atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi atau penyelenggaraan Perkhidmatan atau hak atau penggunaan atau kenikmatan Perkhidmatan oleh pengguna lain;
 • (h) meniru identiti mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara salah atau mewakili hubungan anda dengan seseorang, atau entiti;
 • (i) memalsukan pengepala atau memanipulasi pengecam untuk menyamarkan asal usul kandungan yang dihantar pada, melalui atau berkaitan dengan Perkhidmatan;
 • atau
 • (k) mengubah, merekayasa balik, menyusun semula atau membongkar mana-mana bahagian Perkhidmatan, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, atau membuat karya terbitan dari mana-mana bahagian Perkhidmatan, atau mendorong, membantu atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukannya.

Syarikat tidak bertanggungjawab untuk memantau Perkhidmatan untuk kandungan atau kelakuan yang tidak sesuai. Sekiranya pada bila-bila masa Syarikat memilih mengikut budi bicara mutlaknya untuk memantau Perkhidmatan, Syarikat tetap tidak bertanggung jawab atas Pengiklanan Pengguna (sebagaimana didefinisikan di sini), tidak memikul kewajiban untuk mengubah atau menghapus Posting Pengguna, dan tidak bertanggung jawab atas tingkah laku pengguna mana pun . Syarikat berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara Syarikat, melanggar, atau dicurigai melanggarnya, Bahagian 8 ini, termasuk, tanpa batasan, melaporkan Anda kepada pihak berwajib. Selanjutnya, anda mengakui, menyetujui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh mengakses,memelihara dan mendedahkan maklumat akaun dan pendaftaran anda dan kandungan atau maklumat lain jika diperlukan untuk melakukannya oleh undang-undang atau jika berdasarkan kepercayaan yang baik bahawa akses, pemeliharaan atau pendedahan sedemikian wajar untuk (a) mematuhi undang-undang atau proses undang-undang ; (b) menguatkuasakan Syarat ini; (c) bertindak balas terhadap tuntutan bahawa setiap kandungan atau maklumat melanggar hak pihak ketiga; (d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.(d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.(d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.

Syarikat tidak bertanggungjawab untuk memantau Perkhidmatan untuk kandungan atau kelakuan yang tidak sesuai. Sekiranya pada bila-bila masa Syarikat memilih mengikut budi bicara mutlaknya untuk memantau Perkhidmatan, Syarikat tetap tidak bertanggung jawab atas Pengiklanan Pengguna (sebagaimana didefinisikan di sini), tidak memikul kewajiban untuk mengubah atau menghapus Posting Pengguna, dan tidak bertanggung jawab atas tingkah laku pengguna mana pun . Syarikat berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara Syarikat, melanggar, atau dicurigai melanggarnya, Bahagian 8 ini, termasuk, tanpa batasan, melaporkan Anda kepada pihak berwajib. Selanjutnya, anda mengakui, menyetujui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh mengakses,memelihara dan mendedahkan maklumat akaun dan pendaftaran anda dan kandungan atau maklumat lain jika diperlukan untuk melakukannya oleh undang-undang atau jika berdasarkan kepercayaan yang baik bahawa akses, pemeliharaan atau pendedahan sedemikian wajar untuk (a) mematuhi undang-undang atau proses undang-undang ; (b) menguatkuasakan Syarat ini; (c) bertindak balas terhadap tuntutan bahawa setiap kandungan atau maklumat melanggar hak pihak ketiga; (d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.(d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.(d) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan atau teknikal; atau (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, pengguna atau pihak ketiga termasuk bertindak dalam keadaan mendesak.

9. Pengeposan Pengguna.

9.1 Perkhidmatan boleh memberi anda dan pengguna lain peluang untuk berpartisipasi dalam blog, forum dan ciri-ciri mesej, komen dan komunikasi lain dan mungkin memberi anda peluang untuk menghantar, menghantar, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau memberikan komen, ulasan , pautan, bahan, idea, pendapat, mesej dan isi serta maklumat lain melalui Perkhidmatan (masing-masing, "Pengeposan Pengguna", dan secara kolektif, "Pengeposan Pengguna"). Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa semua Posting Pengguna adalah tanggungjawab sepenuhnya orang yang berasal dari Posting Pengguna tersebut. Ini bermaksud bahawa anda bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat semua Pengeposan Pengguna yang anda kirimkan, muat naik, hantar, e-mel, paparkan, hantar atau disediakan. Catatan Pengguna tidak menggambarkan pandangan Syarikat, sekutu atau syarikat induknya,dan anda memahami bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin terdedah kepada Posting Pengguna orang lain yang mungkin menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak menyenangkan dan, dengan demikian, Syarikat tidak menjamin ketepatan, integriti, kualiti atau kandungan dari Posting Pengguna apa pun. Dalam keadaan apa pun Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk Posting Pengguna, termasuk, tanpa batasan, kesalahan atau ketinggalan dalam Posting Pengguna, atau kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat dari Posting Pengguna yang diserahkan, dimuat naik, diposting, di-email , dipaparkan, dihantar atau disediakan.Dalam keadaan apa pun Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk Posting Pengguna, termasuk, tanpa batasan, kesalahan atau ketinggalan dalam Posting Pengguna, atau kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat dari Posting Pengguna yang diserahkan, dimuat naik, diposting, di-email , dipaparkan, dihantar atau disediakan.Dalam keadaan apa pun Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk Posting Pengguna, termasuk, tanpa batasan, kesalahan atau ketinggalan dalam Posting Pengguna, atau kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat dari Posting Pengguna yang diserahkan, dimuat naik, diposting, di-email , dipaparkan, dihantar atau disediakan.

9.2 Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, semua ciri dan fungsi Pengeposan Pengguna, adalah untuk tujuan peribadi sahaja dan anda tidak boleh menyerahkan, menghantar, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau menyediakan, dengan cara apa pun, Pengeposan Pengguna yang kami anggap menjadi Pengeposan Tidak Sah (seperti yang dinyatakan di sini). Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk meninjau Posting Pengguna dan menghapus, menghapus, memindahkan, mengedit atau menolak, tanpa pemberitahuan kepada anda, untuk alasan apa pun atau tanpa alasan apa pun, Posting Pengguna, termasuk, tanpa batasan, sebarang Pengeposan Tidak Sah; dengan syarat, bagaimanapun, Syarikat tersebut tidak akan mempunyai kewajiban atau tanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga kerana kegagalan untuk melakukannya atau kerana melakukannya dengan cara tertentu. Seperti yang digunakan di sini, istilah "Pengeposan Tidak Sah" bermaksud Pengeposan Pengguna yang atau boleh ditafsirkan sebagai melanggar Syarat ini, termasuk,tanpa batasan, Bahagian 8 di sini, atau dianggap tidak dapat diterima oleh Syarikat, sebagaimana ditentukan dalam budi bicara Syarikat.

9.3 Sehubungan dengan semua Pengeposan Pengguna yang anda kirimkan, hantar, e-mel, paparkan, hantar atau disediakan, anda memberikan kepada Syarikat hak dan lesen tanpa had, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tidak dapat ditarik balik, kekal, dibayar penuh dan bebas royalti , dalam bentuk atau format apa pun, pada atau melalui media atau media apa pun dan dengan teknologi atau peranti yang sekarang dikenali atau selepas ini dikembangkan, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk menjadi tuan rumah, menyimpan cache, menyimpan, mengekalkan, menggunakan, menghasilkan semula, menyebarkan, memaparkan, mempamerkan , melakukan, menerbitkan, menyiarkan, menghantar, mengubah, menyiapkan karya terbitan, menyesuaikan, memformat semula, menterjemahkan, dan sebaliknya mengeksploitasi semua atau sebahagian dari Pengeposan Pengguna Anda di Perkhidmatan dan laman web, saluran, perkhidmatan, dan platform pengedaran lain, sama ada sedia ada atau dikembangkan pada masa akan datang, untuk tujuan apa pun (termasuk, tanpa haduntuk sebarang tujuan promosi) tanpa perakaunan, pemberitahuan, kredit atau kewajiban lain kepada anda, dan hak untuk melesenkan dan melesenkan lesen dan memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan mana-mana hak yang diberikan di bawah ini kepada Syarikat, mengikut budi bicara kami. Untuk mengelakkan keraguan, hak, lesen dan keistimewaan yang dijelaskan dalam Syarat ini dan diberikan kepada Syarikat akan dimulakan dengan segera setelah penyerahan Pengeposan Pengguna anda dan akan berlanjutan selepas itu selama-lamanya dan selama-lamanya, tidak kira sama ada anda menggunakan Perkhidmatan sebagai pengguna berdaftar atau tidak .lesen dan keistimewaan yang dijelaskan dalam Syarat ini dan diberikan kepada Syarikat akan dimulakan dengan segera setelah penyerahan Pengeposan Pengguna anda dan akan berterusan selepas itu selama-lamanya dan selama-lamanya, tidak kira sama ada anda menggunakan Perkhidmatan sebagai pengguna berdaftar atau tidak.lesen dan keistimewaan yang dijelaskan dalam Syarat ini dan diberikan kepada Syarikat akan dimulakan dengan segera setelah penyerahan Pengeposan Pengguna anda dan akan berterusan selepas itu selama-lamanya dan selama-lamanya, tidak kira sama ada anda menggunakan Perkhidmatan sebagai pengguna berdaftar atau tidak.

9.4 Syarikat tidak memperoleh hak atau hak pemilikan dalam Postingan Pengguna yang anda kirimkan dan / atau sediakan. Setelah anda menyerahkan, menghantar, menghantar e-mel, memaparkan, menghantar atau menyediakan Penyediaan Pengguna apa pun, anda terus mengekalkan hak apa pun yang anda miliki dalam Pengeposan Pengguna tersebut, tertakluk kepada hak, lesen dan hak istimewa yang diberikan di sini. Anda juga menyatakan, menjamin dan membuat perjanjian bahawa (a) anda memiliki Pengeposan Pengguna yang disiarkan oleh anda atau sebaliknya berhak memberikan hak, lesen dan hak istimewa yang dijelaskan dalam Syarat ini dan untuk melaksanakan dan mematuhi semua syarat yang dinyatakan di sini; (b) penyerahan, pengunggahan, pengeposan, pengiriman e-mel, pemaparan, pengiriman, dan / atau penyediaan Pengeposan Pengguna Anda tidak melanggar Syarat-syarat ini, hak-hak mana-mana pihak atau entiti lain, kewajiban anda, undang-undang,peraturan atau peraturan atau melanggar, menyalahgunakan atau melanggar harta intelek, hak milik, privasi, moral, publisiti atau hak lain mana-mana pihak atau entiti; (c) anda mempunyai hak dan kemampuan undang-undang untuk memasuki Syarat ini dan melaksanakan dan mematuhi semua terma dan syaratnya; dan (d) anda memegang dan akan terus memegang semua hak milik, lesen, hak milik dan hak lain yang diperlukan untuk memasuki, memberi kuasa, memberikan hak dan melaksanakan kewajipan anda di bawah Syarat ini dan akan membayar semua royalti, yuran, dan wang lain terhutang kepada mana-mana orang atau entiti kerana Pengiklanan Pengguna anda.(c) anda mempunyai hak dan kemampuan undang-undang untuk memasuki Syarat ini dan melaksanakan serta mematuhi semua terma dan syaratnya; dan (d) anda memegang dan akan terus memegang semua hak milik, lesen, hak milik dan hak lain yang diperlukan untuk memasuki, memberi kuasa, memberikan hak dan melaksanakan kewajipan anda di bawah Syarat ini dan akan membayar semua royalti, yuran, dan wang lain terhutang kepada mana-mana orang atau entiti kerana Pengiklanan Pengguna anda.(c) anda mempunyai hak dan kemampuan undang-undang untuk memasuki Syarat ini dan melaksanakan serta mematuhi semua terma dan syaratnya; dan (d) anda memegang dan akan terus memegang semua hak milik, lesen, hak milik dan hak lain yang diperlukan untuk memasuki, memberi kuasa, memberikan hak dan melaksanakan kewajipan anda di bawah Syarat ini dan akan membayar semua royalti, yuran, dan wang lain terhutang kepada mana-mana orang atau entiti kerana Pengiklanan Pengguna anda.

10. Akta Hak Cipta Milenium Digital. Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta atau ejennya dan percaya bahawa kandungan di Perkhidmatan melanggar hak cipta anda, anda boleh menghantar pemberitahuan berdasarkan Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA") dengan memberikan Ejen yang Ditetapkan kami (seperti yang dinyatakan di bawah ) dengan maklumat berikut secara bertulis (lihat 17 USC 512 (c) (3) untuk keterangan lebih lanjut):

 • Tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar;
 • Pengenalan karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar, atau, jika banyak karya berhak cipta pada Perkhidmatan dilindungi oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya tersebut di Perkhidmatan;
 • Pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;
 • Maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel;
 • dan
 • Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah hukuman palsu, bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

Pemberitahuan bertulis mengenai pelanggaran yang dituntut mesti diserahkan kepada Ejen yang Ditunjuk berikut:

ns-post.com, Inc.
Ejen Hak Cipta
c / o Perbadanan Berita
Jabatan Undang-Undang
1211 Avenue of the Benua Amerika
New York, NY 10036
Alamat E-mel Ejen yang Ditetapkan: [email protected]
Faksimili Bilangan Ejen yang Ditunjuk: 212-852-7217

Untuk kejelasan, hanya pemberitahuan DMCA yang harus dihantar ke Ejen yang Ditunjuk dan sebarang maklum balas, komen, permintaan sokongan teknikal, dan komunikasi lain harus ditujukan ke perkhidmatan pelanggan Syarikat dengan menghantar e-mel ke [email protected]. Syarikat mempunyai dasar untuk menghentikan akses pelanggar berulang ke Perkhidmatannya dalam keadaan yang sesuai.

11. Terma dan Keperluan Perkhidmatan tertentu.

11.1 Ketersediaan. Anda mengakui bahawa Syarikat melesenkan sebahagian atau semua Kandungan berdasarkan persetujuan dari pihak ketiga, dan Syarikat itu boleh menambah, menghapus atau mematikan Kandungan, dan / atau menambah, menghapus, melumpuhkan atau mengubah sebahagian atau semua Perkhidmatan, pada pemilihannya sendiri, dan anda mengakui: (a) bahawa anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan Perkhidmatan pada tahap yang sama, atau sama sekali, seperti sebelum perubahan atau penamatan tersebut, dan (b) Syarikat itu tidak akan mempunyai kewajipan atau tanggungjawab kepada anda dalam kes seperti itu. Dalam keadaan apa pun Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk menghilangkan, atau mematikan akses ke, Kandungan, Perkhidmatan, bahan atau ciri atau bahagian Perkhidmatan apa pun. Syarikat juga boleh mengenakan had penggunaan atau akses ke ciri atau bahagian tertentu dari Kandungan atau Perkhidmatan, dalam apa jua keadaan dan tanpa pemberitahuan atau tanggungjawab kepada anda.

11.2 Keperluan dan Syarat Peranti. Untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Kandungan, anda mungkin diminta untuk menggunakan Peranti dan teknologi lain yang memenuhi sistem, konfigurasi dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Syarikat, rakan kongsi kandungannya, pemberi lesen dan pihak ketiga lainnya (misalnya, etalase , rangkaian, laman web, platform dan pengendali lain, dll.) (secara kolektif, "Pengendali"), dan anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Peranti anda dan teknologi lain memenuhi semua keperluan tersebut setiap saat dan sebelum sebarang pembelian atau pesanan pada atau berkaitan dengan Perkhidmatan. Di samping itu, anda bertanggung jawab atas setiap akses data, pesanan dan kadar perkhidmatan serta caj lain yang mungkin dikenakan berkaitan dengan Peranti dan / atau penggunaan Perkhidmatan anda.

Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Peraturan Penggunaan dapat dikendalikan dan dipantau oleh Syarikat dan / atau pihak yang ditunjuk untuk tujuan pematuhan, dan Syarikat berhak untuk menguatkuasakan Peraturan Penggunaan dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda.

11.4 Pemberian Lesen Perisian dan Sekatan Penggunaan. Segala perisian yang tersedia berkaitan dengan Perkhidmatan tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport Amerika Syarikat. Tidak ada perisian yang boleh diunduh atau dieksport atau dieksport semula dengan cara yang melanggar undang-undang eksport Amerika Syarikat. Selanjutnya, sebarang perisian dilesenkan, tidak dijual, kepada pengguna. Tertakluk pada Syarat-syarat ini, Syarikat bersetuju untuk membenarkan anda, secara tidak eksklusif, boleh dicabut, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dilisensikan, terhad, untuk memasang dan / atau menggunakan perisian pada satu Peranti yang anda miliki atau kendalikan, dengan syarat pemasangan dan / atau penggunaan perisian anda adalah semata-mata (a) untuk kegunaan peribadi anda sendiri; dan (b) sesuai dengan batasan dan batasan yang ditetapkan dalam Syarat ini. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, anda tidak boleh: (a) menyewa, memajak, berkongsi masa, lesen, mengedar,memberi lesen atau memindahkan perisian atau sebahagian daripadanya; (b) membuat salinan perisian atau bahagiannya; (c) jurutera terbalik, menguraikan atau membongkar mana-mana bahagian perisian; (d) membuat karya terbitan dari atau dari perisian atau bahagiannya; (e) memasukkan perisian atau bahagiannya ke dalam produk atau perkhidmatan apa pun; (f) menggunakan perisian atau bahagiannya untuk tujuan komersial; dan (g) menghapus, mengubah atau mengaburkan hak cipta, tanda dagang, nama dagang atau pemberitahuan, legenda, simbol atau label hak milik lain yang terdapat dalam perisian. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di bawah ini adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami.menguraikan atau membongkar mana-mana bahagian perisian; (d) membuat karya terbitan dari atau dari perisian atau bahagiannya; (e) memasukkan perisian atau bahagiannya ke dalam produk atau perkhidmatan apa pun; (f) menggunakan perisian atau bahagiannya untuk tujuan komersial; dan (g) menghapus, mengubah atau mengaburkan hak cipta, tanda dagang, nama dagang atau pemberitahuan, legenda, simbol atau label hak milik lain yang terdapat dalam perisian. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di bawah ini adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami.menguraikan atau membongkar mana-mana bahagian perisian; (d) membuat karya terbitan dari atau dari perisian atau bahagiannya; (e) memasukkan perisian atau bahagiannya ke dalam produk atau perkhidmatan apa pun; (f) menggunakan perisian atau bahagiannya untuk tujuan komersial; dan (g) menghapus, mengubah atau mengaburkan hak cipta, tanda dagang, nama dagang atau pemberitahuan, legenda, simbol atau label hak milik lain yang terdapat dalam perisian. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di bawah ini adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami.legenda, simbol atau label yang terdapat dalam perisian. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di bawah ini adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami.legenda, simbol atau label yang terdapat dalam perisian. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di bawah ini adalah hak milik kami dan pemberi lesen kami.

Walaupun begitu, anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan dengan risiko anda sendiri dan Syarikat itu tidak akan bertanggungjawab terhadap Kandungan yang didapati menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan.

12. Sokongan Pelanggan. Untuk mendapatkan bantuan mengenai masalah teknikal atau pertanyaan sokongan pelanggan, sila rujuk halaman sokongan kami dihttps://ns-post.com/customer-service/ atau hantarkan e-mel ke [email protected].

13. Perkhidmatan dan Kandungan Pihak Ketiga. Kemunculan, ketersediaan, atau penggunaan Anda dari (a) URL atau pautan hiper yang dirujuk atau disertakan di mana sahaja berkaitan dengan Perkhidmatan atau bentuk pautan atau arahan semula sambungan anda ke, dengan atau melalui Perkhidmatan, atau (b) mana-mana laman web pihak ketiga, kandungan, data, maklumat, aplikasi, barang, perkhidmatan atau bahan (secara kolektif, "Perkhidmatan Pihak Ketiga") tidak merupakan sokongan oleh, atau tidak menimbulkan kewajiban, tanggungjawab atau kewajiban pihak Syarikat , sekutunya, atau syarikat induk, atau mana-mana pengganti dan wakilnya, pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen, pemberi lesen, Pengiklan, pembekal, Pengendali atau penyedia perkhidmatan. Kami tidak mengesahkan, menyokong,atau mempunyai tanggungjawab untuk Perkhidmatan Pihak Ketiga dan amalan perniagaan pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi dan lain-lain), sama ada logo dan / atau pengenalan penajaan Perkhidmatan atau Syarikat terdapat pada Ketiga- Perkhidmatan Pesta sebagai sebahagian daripada pengaturan penjenamaan bersama atau promosi atau sebaliknya. Oleh itu, kami mendorong anda untuk berhati-hati ketika anda meninggalkan Perkhidmatan dan membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap Perkhidmatan Pihak Ketiga yang anda gunakan.kami menggalakkan anda untuk berhati-hati semasa anda meninggalkan Perkhidmatan dan membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap Perkhidmatan Pihak Ketiga yang anda gunakan.kami menggalakkan anda untuk berhati-hati ketika anda meninggalkan Perkhidmatan dan membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap Perkhidmatan Pihak Ketiga yang anda gunakan.

14. Iklan. Akses ke Kandungan yang tersedia di Perkhidmatan disediakan untuk anda sebahagiannya kerana iklan berbayar yang muncul di Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, membuang, menghalang, mengubah atau sebaliknya mengganggu penyampaian atau paparan iklan di Perkhidmatan. Kami berhak untuk menangguhkan akses anda ke dan / atau memasukkan kembali iklan sekiranya kami mengesan adanya gangguan tersebut terhadap penyampaian atau paparan iklan di Perkhidmatan. Lebih-lebih lagi, dari semasa ke semasa, anda boleh memilih untuk berkomunikasi dengan, berinteraksi dengan, atau mendapatkan Perkhidmatan Pihak Ketiga dari pengiklan, penaja, atau rakan promosi kami (secara kolektif, "Pengiklan") yang terdapat di atau melalui Perkhidmatan atau melalui pautan yang terlalu tinggi laman web atau platform. Semua komunikasi seperti itu,interaksi dan penyertaan adalah dengan tegas dan semata-mata antara anda dan Pengiklan tersebut dan kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda dengan cara apa pun berkaitan dengan aktiviti atau transaksi ini (termasuk, tanpa batasan, perwakilan, jaminan, perjanjian, kontrak atau terma lain atau syarat yang mungkin wujud antara anda dan Pengiklan atau barang atau perkhidmatan yang mungkin anda beli atau dapatkan dari mana-mana Pengiklan).

15. Promosi, Peraduan, dan Undian. Dari semasa ke semasa, Syarikat, atau penyedia perkhidmatan operasi, pembekal, Pengendali, dan Pengiklan boleh menjalankan promosi dan aktiviti lain pada, melalui atau sehubungan dengan Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, pertandingan dan undian (secara kolektif, "Promosi "). Setiap Promosi mungkin mempunyai Syarat dan / atau Peraturan Tambahan yang akan diposkan atau disediakan untuk anda sehubungan dengannya.

Syarat ini, dan hak, lesen dan hak istimewa yang diberikan di sini, tidak boleh dipindahkan atau diberikan oleh anda, tetapi mungkin diberikan atau dipindahkan oleh Syarikat tanpa sekatan, notis atau kewajiban lain kepada anda.

17. Ganti rugi. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan menahan Syarikat, sekutunya, dan syarikat induk, dan pengganti dan penerima tugas masing-masing, pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen, pemberi lesen, Pengiklan, Pengendali, pembekal dan pembekal perkhidmatan yang tidak berbahaya dari sebarang dan semua tuntutan , liabiliti, kerosakan, kerugian, kos dan perbelanjaan (termasuk bayaran peguam yang munasabah), yang timbul dengan cara apa pun dari atau berkaitan dengan (a) penggunaan Perkhidmatan oleh anda, (b) pelanggaran atau pelanggaran Syarat ini atau (c) Catatan Pengguna anda. Syarikat berhak untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi setiap perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda dan semua rundingan untuk penyelesaian atau kompromi, dan anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan kami atas permintaan kami.

18. PENAFIAN DAN BATASAN TANGGUNGJAWAB. PERKHIDMATAN, DAN SELURUH KANDUNGAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN POSTING PENGGUNA DIBERIKAN, MELALUI ATAU BERHUBUNGAN, DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SETIAP TERSEDIA", TANPA SEBARANG PERWAKILAN PERWAKILAN, SEBARANG LAIN, IMPIAN YANG DITETAPKAN, SEBARANG APA YANG DIPERTIMBANGKAN ATAU JAMINAN ATAU JAMINAN PERKHIDMATAN AKAN TERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN, ATAU APA-APA PRODUK, CIRI, FUNGSI, PERKHIDMATAN ATAU OPERASI AKAN TERSEDIA ATAU PRESTASI SEPERTI DITETAPKAN. SEMUA PERWAKILAN TERSIRAT, JAMINAN DAN SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN DAN LAMAN INI, DAN SEMUA KANDUNGAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN POSTING PENGGUNA DIBERITAHU. Tanpa mengehadkan yang disebutkan di atas, kami tidak bertanggung jawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kod berbahaya, kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan, atau peninggalan yang timbul akibat penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Anda faham,mengakui dan bersetuju bahawa anda menanggung seluruh risiko mengenai kualiti, ketepatan, prestasi, ketepatan masa, kecukupan, kelengkapan, ketepatan, keaslian, keselamatan dan kesahan mana-mana dan semua ciri dan fungsi Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, Catatan Pengguna dan Kandungan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
ANDA MEMAHAMI DAN MENYETUJUI BAHAWA, KEPADA LUAR NEGERI YANG TERPENUHNYA DENGAN UNDANG-UNDANG, SYARIKAT, AFFILIATNYA, PEMIMPIN DAN TUGASNYA, DAN SETIAP PEGAWAI RESPEKTIF MEREKA, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, WAKIL, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN ATAU KEROSAKAN, DARI SETIAP JENIS, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, BERHUBUNG DENGAN ATAU TINGGAL DARI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU DARIPADA SYARAT-SYARAT INI, TERMASUK, TANPA BATASAN, KOMPENSATORI, KONSEKUENSI, INSIDENTIF, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, KECERGASANAN, ISTILAH, ISTILAH, ISTILAH, ISTILAH, KHUSUS. TIDAK ADA PERISTIWA KAMI JUGA TANGGUNG JAWAB KAMI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN KERUGIAN DAN PENYEBAB TINDAKAN, APABILA BERDASARKAN KONTRAK, TORT, TANGGUNG JAWAB ATAS ATAU LAINNYA MELEBIHI KURANG JUMLAH JUMLAH DARJAH, JIKA ADA, DIBAYAR OLEH ANDA SYARIKAT PERKHIDMATAN DAN $ 100.Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau batasan tertentu atas kerosakan dan pemulihan, oleh itu beberapa pengecualian dan batasan yang dijelaskan dalam Syarat ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

19.Penyelesaian Pertikaian dan Timbang Tara. Anda dan Syarikat sama-sama mendapat manfaat daripada mewujudkan persekitaran undang-undang yang dapat diramalkan berkenaan dengan Perkhidmatan. Oleh itu, anda dan Syarikat secara tegas bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan atau perkara lain yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan diatur oleh undang-undang Negeri New York dan undang-undang persekutuan Amerika Syarikat. Anda dan Syarikat juga bersetuju bahawa anak syarikat dan sekutu Syarikat adalah benefisiari pihak ketiga dari Seksyen 19 ini dan bahawa, semata-mata untuk tujuan Seksyen 19 ini, "kami", "kami", dan kami merangkumi anak syarikat dan syarikat gabungan Syarikat dan Syarikat.

Kami menjangkakan bahawa pasukan perkhidmatan pelanggan kami dapat menyelesaikan kebanyakan masalah yang mungkin anda alami semasa menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya masalah tidak dapat diselesaikan, kami lebih suka menentukan sekarang apa yang harus kita harapkan untuk mengelakkan kekeliruan di kemudian hari. Oleh itu, anda dan kami bersetuju dengan proses penyelesaian berikut.

Dalam usaha mencari penyelesaian masalah yang paling cepat dan paling berkesan, anda dan kami bersetuju untuk membincangkan terlebih dahulu sebarang masalah secara tidak rasmi selama sekurang-kurangnya 30 hari, kecuali bahawa tuntutan berdasarkan pelanggaran atau penyalahgunaan harta intelek dan / atau penyalahgunaan rahsia perdagangan mungkin dibawa tanpa perbincangan awal seperti yang dinyatakan di bawah. Untuk melakukannya, hantarkan nama penuh anda, e-mel dan / atau alamat surat-menyurat anda, keprihatinan anda, dan penyelesaian yang anda cadangkan melalui surat yang disahkan kepada kami di: ns-post.com, Inc., 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036; Attn: Jabatan Undang-Undang. Sekiranya kami ingin membincangkan masalah dengan anda, kami akan menghubungi anda menggunakan e-mel atau alamat surat yang kami ada untuk anda.

JIKA KAMI TIDAK MENCAPAI PENYELESAIAN YANG BERSETUJU SELEPAS PERBINCANGAN KAMI SELAMA 30 HARI, ANDA DAN KAMI SETUJU BAHWA SETIAP KONTROVERSI, TUNTUTAN ATAU PERBINCANGAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT INI ATAU PERKHIDMATAN, ATAU HUBUNGAN YANG MENGHASILKAN, TERMASUK TANPA BATASAN, PRESTASI, PEMBAKARAN, PENGUATKUASAAN, KEBERKESANAN, ATAU KESALAHAN PERKARA YANG DIBERIKAN DALAM SYARAT INI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA, HUBUNGAN KAMI DENGAN SETIAP LAIN, PERJANJIAN INI MENENTUKAN ATAU SKOP ARAB INI ”), HARUS DITETAPKAN MELALUI ARBITRASI INDIVIDU PERBANDINGAN SWASTA DAN SULIT SEBELUM JAM, DIPERLUKAN KEPADA PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASI JAMS YANG TERLETAK DI WWW.JAMS.ADR.COM. SEMUA TUNTUTAN AKAN DIBATASKAN SEBELUM SATU ARBITRATOR PADA DASAR INDIVIDU,DAN TIDAK AKAN DIPEROLEHI ATAU BERGABUNG DALAM SETIAP ARBITRASI DENGAN SETIAP TUNTUTAN PIHAK LAIN. SEBAGAI PENGECUALIAN DALAM PERJANJIAN ARBITRASI INI, TETAPI ANDA ATAU KAMI MUNGKIN MENGAMBIL DALAM MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL SETIAP TUNTUTAN DALAM MAHASISWA MAHKAMAH SEHINGGA SEBELUM ANDA MENGHASILKAN DENGAN DASAR INDIVIDU, DAN ANDA ATAU KAMI BOLEH MENGAMBIL SETIAP MASA JURISDISI KOMPETENSI YANG TERLETAK DI NEGERI NEW YORK, COUNTY NEW YORK TERHADAP LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN BERDASARKAN PELANGGARAN ATAU PELBAGAI HARTA INTELEKTUAL DAN / ATAU KESALAHAN RAHSIA PERDAGANGAN DAN ANDA WAIRDAN ANDA ATAU KAMI MUNGKIN SETIAP MASA MEMBAWA SESUAI DALAM SETIAP MAHKAMAH JURISDIKSI KOMPETENSI YANG TERLETAK DI NEGERI NEW YORK, COUNTY NEW YORK LAGI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN BERDASARKAN PELANGGARAN ATAU PELBAGAI HARTANAH DAN PERLINDUNGAN INTELEKTUAL DAN ANDA DAN KAMI MENUNGGU SETIAP HAK UNTUK MENCUBA OLEH JURY.DAN ANDA ATAU KAMI MUNGKIN SETIAP MASA MEMBAWA SESUAI DALAM SETIAP MAHKAMAH JURISDIKSI KOMPETENSI YANG TERLETAK DI NEGERI NEW YORK, COUNTY NEW YORK LAIN DENGAN HUBUNGAN DENGAN TUNTUTAN BERDASARKAN PELANGGARAN ATAU PELBAGAI HARTA DAN PERLINDUNGAN INTELEKTUAL DAN ANDA DAN KAMI MENUNGGU SETIAP HAK UNTUK MENCUBA OLEH JURY.

TIDAK ADA DI SINI AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN SETIAP PIHAK DARI MENCARI RAHSIA INJUNCTIVE DALAM PESANAN UNTUK MELINDUNGI HAK-HAKNYA TERSEBUT MENUJU KEPUTUSAN DI ARBITRASI. AGAMA INJUNCTIVE BOLEH DILAKUKAN DALAM MAHKAMAH NEGERI ATAU PERSEKUTUAN YANG TERLETAK DI NEGERI NEW YORK, COUNTY NEW YORK.
ANDA DAN KAMI JUGA SETUJU UNTUK MENGADILI DALAM SETIAP KAPASITI INDIVIDU ANDA SAHAJA, BUKAN SEBAGAI PERWAKILAN ATAU ANGGOTA KELAS, DAN ANDA DAN KAMI JELAS MENYATAKAN SETIAP TEMPOH YANG BENAR ATAU MENYERTAI KELAS DALAM SETIAP KELAS , DI MANA BERLAKU, ANDA DAN KAMI JUGA BERSETUJU UNTUK MENGELUARKAN DARIPADA SETIAP PEMPROSESAN KELAS SEPERTI.

Sekiranya tuntutan anda bernilai $ 10,000 atau kurang, kami bersetuju bahawa timbang tara akan dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada penimbang tara, melainkan anda meminta pendengaran melalui telefon atau secara langsung. Perbicaraan timbang tara bagi penduduk AS akan diadakan di New York, New York. Sekiranya lokasi ini tidak sesuai untuk anda, beritahu kami dan kami akan berusaha untuk menentukan lokasi yang saling sesuai. Sekiranya kita tidak dapat menyetujui lokasi seperti itu, penimbang tara akan menentukan lokasi persidangan.

Bagi penduduk Amerika Syarikat, tanpa mengira siapa yang memulakan timbang tara, kami akan membayar balik bahagian yuran timbang tara anda (tidak termasuk yuran peguam anda) hingga maksimum $ 2,500.

Sekiranya penimbang tara menentang kami, selain menerima tanggungjawab apa pun yang diperintahkan oleh penimbang tara, kami akan membayar balik yuran dan kos peguam anda yang munasabah sehingga maksimum $ 5.000, tanpa mengira siapa yang memulakan arbitrase. Sebagai tambahan, jika penimbang tara memutuskan untuk memihak kepada kami, kami tidak akan meminta penggantian yuran dan kos pengacara kami, tanpa mengira siapa yang memulakan timbang tara melainkan jika penimbang tara mendapati beberapa atau semua tuntutan anda dianggap remeh atau telah dibawa dengan niat jahat .

Anda dan kami bersetuju untuk menjaga kerahsiaan proses arbitrase dan tidak akan mendedahkan fakta timbang tara, dokumen yang ditukar, prosiding, keputusan penimbang tara dan kewujudan atau jumlah apa-apa penghargaan, kecuali yang diperlukan untuk mempersiapkan atau menjalankan timbang tara (dalam hal ini siapa pun yang menjadi rahsia terhadap maklumat sulit harus berjanji untuk menjaga kerahsiaannya), atau kecuali yang diperlukan dalam kaitannya dengan permohonan pengadilan untuk pemulihan sementara, penguatkuasaan penghargaan, atau kecuali jika diperlukan oleh undang-undang atau perintah mahkamah.

INI PENTING BAHAWA ANDA MEMAHAMI DENGAN MEMASUKI PERJANJIAN TENTANG ARBITRASI INI, ANDA MENUNGGU SETIAP HAK UNTUK MENCUBA OLEH JURI ATAU MENYERTAI TINDAKAN KELAS TERHADAP KAMI UNTUK TUNTUTAN YANG DITANGGUHKAN OLEH PERJANJIAN INI UNTUK MENGADAKAN. KEPUTUSAN PARA ARBITRATOR AKAN KONKLUSIF DAN BERBINCANG DAN MUNGKIN DIPEROLEH SEBAGAI PENGHAKIMAN DALAM SETIAP MAHKAMAH JURISDIKSI YANG BERBANDING.

20. Pelbagai. Syarat-syarat ini mengandungi keseluruhan pemahaman dan persetujuan antara anda dan Syarikat mengenai Perkhidmatan dan menggantikan mana-mana dan semua pemahaman sebelumnya atau tidak konsisten yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan penggunaannya dari anda. Syarat ini tidak boleh diubah secara lisan. Sekiranya ada ketentuan dalam Syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ini tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dan Syarat ini akan dianggap telah diubah sejauh yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah dan dapat dilaksanakan. Apa-apa peruntukan yang mesti bertahan untuk membolehkan kita menegakkan maknanya akan bertahan setelah penamatan Syarat ini. Tiada tindakan yang timbul dari Syarat ini atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda, tanpa mengira bentuk atau asas tuntutan, boleh dibawa oleh anda lebih dari satu tahun setelah timbulnya tindakan (atau jika terdapat banyak sebab,dari tarikh timbulnya sebab pertama). Kegagalan Syarikat untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

21. Syarat yang Berkaitan dengan Penyedia Kandungan, Data dan Maklumat Pihak Ketiga dan Platform Aplikasi Mudah Alih.

21.1 Bahan AP. Dengan mengakses Perkhidmatan, anda secara khusus mengakui dan bersetuju bahawa (i) Teks, foto, grafik, video dan / atau bahan audio Associated Press tidak akan diterbitkan, disiarkan, ditulis semula untuk siaran atau penerbitan atau diedarkan semula secara langsung atau tidak langsung dalam media apa pun; (ii) Tiada bahan Associated Press atau bahagiannya yang boleh disimpan dalam komputer kecuali untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial; (iii) The Associated Press tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesalahan atau kelalaian daripadanya atau dalam penghantaran atau penghantaran semua atau sebahagian daripadanya atau atas kerosakan yang timbul dari mana-mana perkara di atas; (iv) Associated Press adalah benefisiari pihak ketiga yang dimaksudkan dari terma dan syarat ini dan boleh menggunakan semua hak dan pemulihan yang ada padanya;dan (v) Associated Press berhak untuk mengaudit kemungkinan penggunaan bahan AP secara komersial yang tidak dibenarkan atau bahagiannya pada bila-bila masa.

Sekiranya anda mengakses Perkhidmatan melalui aplikasi mudah alih atau jenis platform pihak ketiga yang lain, Perjanjian Lesen Pengguna Akhir yang berkenaan untuk platform di mana anda memuat turun aplikasi mudah alih mungkin berlaku sebagai tambahan kepada Syarat ini dan anda bersetuju bahawa anda tertakluk kepada syarat tersebut sebagai tambahan kepada Syarat ini.